EHSV v troch stanoviskách prijatých vo februári podporil návrh Komisie dočasne predĺžiť uplatňovanie právnych predpisov EÚ v záujme riešenia osobitných problémov, ktoré by mohli mať dosah na leteckú a cestnú nákladnú dopravu v prípade brexitu bez dohody.

  • Bezpečnosť letectva

EHSV súhlasí s akčným plánom, ktorý vypracovala Komisia pre prípad brexitu bez dohody a v ktorom sa stanovujú osobitné opatrenia na zabezpečenie pokračovania platnosti osvedčení týkajúcich sa určitých výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a podnikov v oblasti letectva. „Nariadenie EÚ by malo nadobudnúť účinnosť len v záujme vyriešenia otázok bezpečnosti letectva, ktoré by sa nedali vyriešiť iným spôsobom. Účelom nariadenia nie je predĺžiť status quo, ale ponúknuť dočasné riešenie, ktoré by tomuto odvetviu umožnilo aj naďalej dodržiavať najprísnejšie bezpečnostné normy, kým Spojené kráľovstvo nezriadi národné agentúry a nezavedie vnútroštátne právne predpisy, ktoré by prevzali úlohu bezpečnostnej agentúry,“ zdôraznil spravodajca Thomas McDonogh.

  • Letecké dopravné služby

Výbor podporuje aj návrh Komisie na krízové nariadenie na zabezpečenie základných leteckých dopravných služieb a zdôraznil, že to nemožno považovať za doplnenie existujúcich pravidiel, najmä nariadenia (ES) č. 1008/2008, či dokonca za jednostrannú dohodu o vystúpení, pretože obsiahnuté práva sú časovo a účelovo obmedzené. Podľa autora stanoviska Jaceka Krawczyka je navrhované nariadenie „dočasným riešením a krízovým plánom na zníženie dôsledkov tzv. tvrdého brexitu. Ide o jediný realistický spôsob, ako zmierniť možné vážne negatívne dôsledky, ktoré možno očakávať v leteckej doprave, ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje pred 29. marcom 2019.“

  • Cestná nákladná doprava

EHSV víta aj návrhy Komisie, ktoré by prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy zo Spojeného kráľovstva udelili do 31. decembra 2019 právo na voľný pohyb v rámci EÚ za predpokladu, že dopravcom z EÚ budú takisto zaručené spravodlivé, rovné a nediskriminačné podmienky hospodárskej súťaže v Spojenom kráľovstve. „Pevne veríme, že príslušné britské orgány najneskôr do dňa odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody o vystúpení prijmú súbor rovnakých dočasných opatrení, ktorými sa cestným dopravcom z EÚ zabezpečia v Spojenom kráľovstve rovnaké práva, aké navrhuje Komisia dopravcom s licenciou v Spojenom kráľovstve, čo im umožní prepravovať tovar medzi územím Spojeného kráľovstva a ostatnými 27 členskými štátmi,“ vyhlásil spravodajca stanoviska Raymond Hencks. (mp)