Vzhľadom na zmiešané výsledky minulých reformných politík je nevyhnutné, aby EÚ a členské štáty vypracovali hĺbkové hodnotenie. Napriek doterajším zlepšeniam sú potrebné ďalšie reformy a politické opatrenia na podporu rastu a posilnenie súdržnosti a sociálneho rozmeru politík, tvrdí EHSV vo svojom stanovisku o ročnom prieskume rastu (RPR) na rok 2019.

EHSV kritizuje, že Komisia v RPR všeobecne kladne hodnotí hospodársky a sociálny pokrok od roku 2014 a minulé reformné politiky. Hospodársky rast EÚ ako celku je stále pomalší ako pred krízou a treba zvážiť rozdiely v regiónoch a medzi nimi. Ročný prieskum rastu nenaznačuje, že môžeme odpočívať na vavrínoch.

EHSV víta záväzok Komisie podporovať reformy. Reformy a politiky by mali zvýšiť odolnosť hospodárstva a trhov práce, a tým zlepšiť rast hospodárstva a produktivitu. Musia tiež preukázať, že Európsky pilier sociálnych práv a medzinárodné ciele v oblasti klímy sú skutočne ich záväzkom. Žiaľ RPR neponúka primerané návrhy na ich vykonávanie a financovanie.

V RPR tiež chýbajú návrhy na zvládanie vonkajšieho ohrozenia rastu. Mali by sa vypracovať a zahrnúť do rozpočtu stimulačné politiky na udržanie miery rastu a zamestnanosti. Vysokokvalitné investície do vzdelávania a odbornej prípravy, ako sa navrhuje v RPR, by boli v tomto kontexte vítané.

Sociálni partneri a občianska spoločnosť by mohli pomôcť urýchliť prácu na nových politických návrhoch a zabezpečiť, aby reformy boli prispôsobené jednotlivým krajinám, vhodné a praktické.

EHSV oceňuje, že Komisia uprednostňuje reformy na zvýšenie objemu verejných i súkromných investícií. Fiškálne predpisy EÚ by mali umožniť poskytovať finančné prostriedky z národných rozpočtov na sociálne a ekonomicky produktívne investície neohrozujúce rozpočtovú udržateľnosť v budúcnosti. (jk)