Program EÚ PEACE v Severnom Írsku musí pokračovať aj po brexite

EHSV prijal na svojom februárovom plenárnom zasadnutí stanovisko, ktorým podporuje pokračovanie Programu EÚ na podporu mieru a zmierenia (PEACE) v Severnom Írsku po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Táto neustála podpora sa považuje za kľúčovú vzhľadom na citlivú diskusiu o hraniciach medzi Spojeným kráľovstvom a Írskom v kontexte rokovaní o brexite.

V stanovisku, ktoré vypracovala Jane Morrice, sa uvádza, že „naliehavosť situácie spôsobenej procesom brexitu a následným vystúpením Spojeného kráľovstva si vyžaduje, aby EÚ reagovala v snahe zachovať mierový proces spôsobom, ktorý zodpovedá novým potrebám regiónu v kontexte po brexite.“ Odporúča sa v ňom nielen zachovať program PEACE, ako sa navrhuje, ale aj predĺžiť jeho životnosť, keďže riešenie konfliktov si vyžaduje čas a dlhodobejší záväzok, než je trvanie súčasných finančných cyklov.

EHSV tvrdí, že by sa malo zvážiť väčšie zameranie na komunikačné činnosti, aby sa zabezpečilo, že si občania budú plne vedomí pozitívnej úlohy EÚ. Navrhuje tiež, aby sa využívalo označenie Biela holubica ako symbol projektov programu PEACE financovaných z prostriedkov EÚ, čím vytvára prepojenie na stanovisko, ktoré má predložiť Jane Morrice na plenárnom zasadnutí EHSV v marci pod názvom Trasa bielej holubice – návrh globálnej stratégie budovania mieru pod vedením EÚ. V tomto stanovisku sa navrhuje vytvoriť európsku cestu mieru zo Severného Írska do Nikózie na Cypre pod názvom Trasa bielej holubice (WhiteDoveWay), ktorá by viedla po stopách írskeho pútnika Kolumbána a pripojila by ďalšie trasy, ako je Trasa po západnom fronte a cez Balkán, s cieľom spojiť dva rozdelené ostrovy na oboch koncoch Európy. (dgf)