EHSV navrhuje nové usmernenia o udržateľnom stravovaní pre Európu

Peter Schmidt

Potrava má ústrednú úlohu v živote ľudí a musíme ju vnímať nielen z výživového alebo zdravotného hľadiska, ale aj z environmentálneho a sociálneho hľadiska. S cieľom uľahčiť takýto komplexný udržateľný potravinový systém EHSV navrhuje zaviesť nové usmernenia o udržateľnom stravovaní.

„To, čo jeme, ovplyvňuje naše zdravie a našu planétu. Potrebujeme politiky na podporu zdravšej a udržateľnejšej stravy a musia sa vypracovať nové usmernenia o udržateľnom stravovaní. Je to nevyhnutné v záujme plnenia cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy,“ tvrdí spravodajca stanoviska z vlastnej iniciatívy Peter Schmidt.

„Podporovať zdravé a udržateľné stravovanie je dôležité v komplexnej potravinovej politiky EÚ. Usmernenia o udržateľnom stravovaní a jasné systémy označovania vrátane označovania pôvodu, v ktorých sa zohľadnia kultúrne a geografické rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich, by poľnohospodárskym podnikom, spracovateľom, maloobchodníkom a stravovacím službám pomohli k jasnejšiemu smerovaniu. Nový, transparentnejší rámec pre výrobu, spracovanie, distribúciu a predaj zdravších a udržateľnejších potravín so spravodlivejšou cenou by bol pre agropotravinársky systém prínosom,“ hovorí Maurizio Reale, predseda sekcie EHSV pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT).

S cieľom vypracovať tieto európske usmernenia EHSV navrhuje vytvoriť expertnú skupinu, ktorú by tvorili príslušní odborníci a vedci z oblasti výživy, verejného zdravia, potravinárstva, životného prostredia a spoločenských vied. Táto expertná skupina by do dvoch rokov zostavila usmernenia založené na dôkazoch. (sma)