Bez väčšej súdržnosti nemá EÚ budúcnosť

Politika súdržnosti by mohla byť účinným spôsobom riešenia spoločenských trendov (euroskepticizmus atď.), ktorým EÚ čelí, ak by jej financovanie zostalo dôležitým zdrojom investícií, čím by sa Európa stala relevantnejšou pre jej občanov, podporila by sa silnejšia spolupráca so zainteresovanými stranami a lepšie by sa informovalo o jej vplyve. Toto posolstvo vyjadrili zainteresované strany na vypočutí o politike súdržnosti po roku 2020 v EHSV.

Na vypočutí prevládol všeobecný názor, že zainteresované strany musia požadovať ambicióznu politiku súdržnosti po roku 2020, ktorá by obstála v budúcnosti a zameriavala by sa na udržateľný a inkluzívny hospodársky a sociálny rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť v celej EÚ. Väčšina účastníkov nebola ochotná akceptovať 10 % škrt v rozpočte tejto politiky, ktorý navrhla Komisia vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027.

Budúcnosť EÚ je nemysliteľná bez zachovania súdržnosti. Financovanie súdržnosti by sa malo udržať aspoň na súčasnej úrovni, keďže vzhľadom na očakávané prehlbovanie regionálnych rozdielov, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa, riziko spôsobené vyľudnenými zónami a rozvoj vidieckych oblastí, je potrebná ambicióznejšia politika.

Politika súdržnosti, ktorá zabezpečí dlhodobé investície a udržateľnosť, a je založená na miestnom prístupe a väčšej flexibilite pri riešení výziev a napĺňaní potrieb bez ohľadu na ich charakter, by mohla prispieť aj k zvýšeniu efektívnosti.

Účastníci vo všeobecnosti podporili pevnejšie prepojenie medzi touto politikou a európskym semestrom, no zásadnou podmienkou podľa nich je, aby sa v plnej miere uplatnil kódex správania pre partnerstvo. Zároveň naliehali, aby sa politika prepojila s ročným prieskumom rastu, jednotlivými správami o krajinách a sociálnym prehľadom, ktorý by sa mal zamerať na regióny.

Rečníci tiež vyzvali rokujúce strany, aby zintenzívnili svoje úsilie v rámci prebiehajúcich rokovaní o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa budúceho VFR a politiky súdržnosti.

Výsledky vypočutia budú začlenené do stanoviska EHSV na túto tému, o ktorom sa bude hlasovať na marcovom plenárnom zasadnutí. (jk)