Dostupné jazyky:

Úvodník

Milí čitatelia,

toto je môj posledný úvodník vo funkcii podpredsedu EHSV pre komunikáciu.

Bolo to dva a pol roka plného výziev, radosti, zodpovedností, ale aj mnohých starostí.

Neprislúcha mi robiť bilanciu tohto funkčného obdobia so zodpovednosťou za komunikačné aktivity nášho výboru. Dovolím si však obrátiť sa na Vás so slovami vďaky.

Beriem prácu v EHSV s veľkou vážnosťou. Byť členom tohto poradného orgánu Európskej únie znamená veľkú príležitosť ovplyvňovať pozitívne proces budovania Európy.

Dôležité dátumy

15/03/2018 - 16/03/2018 Brusel
Vaša Európa, váš názor
20/03/2018 Sofia (Bulharsko)
Európsky deň spotrebiteľov
10/04/2018 Brusel
Deň európskej iniciatívy občanov 2018 – Spolupráca
18/04/2018 - 19/04/2018 Brusel
plenárne zasadnutie EHSV

V skratke

Zjednotení v rozmanitosti: mladosť zárukou budúcnosti európskej kultúry

Motto Európskej únie je súčasťou názvu deviateho ročníka podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré sa bude konať 15. a 16. marca 2018. Podujatie EHSV pre mládež bude venované Európskemu roku kultúrneho dedičstva.

Budúcnosť demokracie v Európe je priamo spojená s mierovou a federálnou Európou

O budúcnosti demokracie v Európe sa diskutovalo na dvojdňovej konferencii na európskej úrovni, ktorú usporiadal predseda EHSV Georges Dassis 1. – 2. marca v múzeu Akropolis v Aténach. Pred miestnosťou plnou oduševnených zástupcov inštitúcií EÚ, gréckej vlády, organizácií občianskej spoločnosti a univerzít Georges Dassis jasne poukázal na výhody federálnej, mierovej Európy, ktorá presadzuje solidaritu a blaho svojich občanov.

 

Právne predpisy EÚ by mali zahŕňať viac opatrení s cieľom zabezpečiť práva žien so zdravotným postihnutím.

Ženy so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť rozhodovať o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a mali by byť spravodlivo zastúpené vo verejných inštitúciách a organizáciách osôb so zdravotným postihnutím, zaznelo na konferencii na tému „Ženy so zdravotným postihnutím v EÚ: súčasná situácia a napredovanie“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Aktuality EHSV

Úloha Turecka v utečeneckej kríze je kľúčová, no existuje priestor na zlepšenie

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)stanovisku prijatom na februárovom plenárnom zasadnutí uviedol, že oceňuje úsilie Turecka pri poskytovaní útočiska vyše trom miliónom utečencov, no zároveň zdôraznil, že je potrebné, aby im zabezpečilo nediskriminačnú ochranu požadovanú podľa medzinárodného práva.

EHSV pozvaný, aby sa zapojil do projektu konzultácií s európskymi občanmi, ktorý rozbieha Emmanuel Macron

EHSV musí zohrávať dôležitú úlohu vo verejných konzultáciách, ktoré navrhol francúzsky prezident, keďže iniciatívy, ktoré výbor dennodenne vyvíja, aby umožnil občianskej spoločnosti podieľať sa na formovaní Európy na najvyššej úrovni, sú v plnom súlade s myšlienkou týchto konzultácií. To je odkaz, ktorý francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseau vyslovila vo svojom príhovore na plenárnom zasadnutí EHSV 15. februára v Bruseli.

Ponaučenia z uplatňovania úsporných opatrení si vynucujú zmenu politiky

Lessons learned

Krízové riadenie by sa malo v budúcnosti zamerať na dosiahnutie väčšej rovnováhy medzi cieľmi vo fiškálnej a sociálnej oblasti, aby sa predišlo negatívnemu dosahu na hospodársku kapacitu, trh práce a systém sociálnej ochrany príslušných krajín. Inštitúcie EÚ by mali namiesto reštriktívnych úsporných opatrení presadzovať politiku na podporu hospodárskej spolupráce, rastu a solidarity. Uvádza to EHSV vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy na tému Ponaučenie z minulosti – vyhnúť sa drastickým úsporným opatreniam v EÚ.

 

EHSV predkladá návrhy, aby sa kybernetická bezpečnosť stala skutočnosťou

EÚ by mala rozšíriť mandát agentúry ENISA ako agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, vytvoriť certifikačný rámec na európskej úrovni a zamerať sa na vzdelávanie a ochranu používateľov internetu.

Reforma ESFS je dôležitým krokom k dokončeniu únie kapitálových trhov

Financial integration

Obhajovaním rýchleho vytvorenia únie kapitálových trhov EHSV podporuje návrh Komisie zameraný na reformu orgánov Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) rozšírením ich právomocí a zlepšením ich riadenia a financovania.

EHSV požaduje viac verejných investícií na podporu hospodárskeho rastu v EÚ

Vo svojom nedávnom stanovisku o ročnom prieskume rastu (RPR) na rok 2018, ktorý vypracovala Komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) poukázal na strategický význam európskeho semestra. Výbor sa zasadzuje za jeho rozšírenie s cieľom zabezpečiť, aby boli makroekonomické politiky EÚ trvalo udržateľné, a to nielen v hospodárskom a sociálnom kontexte, ale aj z environmentálneho hľadiska.

V oblasti zdravotníckych technológií musí EÚ začať konať

Európske inštitúcie musia stáť na čele optimalizácie odvetvia zdravotníckych technológií v Európe, keďže jeho výsledky v súčasnosti brzdí prílišná rozdrobenosť a rastúci konkurenčný tlak, uviedol Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom plenárnom zasadnutí 14. februára.

Opatrenia v oblasti klímy: neštátnym subjektom treba vyslať jasný signál

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku na tému Podpora opatrení v oblasti klímy neštátnymi subjektmi navrhuje európsky dialóg, ktorého cieľom by bolo zatraktívniť angažovanosť v oblasti zmeny klímy pre rôzne neštátne subjekty, aby sa aktívna účasť stala novým bežným prístupom.

EHSV tvrdí, že návrhu Komisie o voľnom toku iných ako osobných údajov v EÚ chýbajú ambície

Návrh Európskej komisie prichádza neskoro, chýbajú mu ambície, konzistentnosť a presvedčivé mechanizmy na jeho účinné vykonávanie.

Na nikoho nezabudnúť – EHSV sa zasadzuje za všeobecné rozšírenie obehového hospodárstva

Na otvorení konferencie zainteresovaných subjektov obehového hospodárstva, ktorá sa konala 20. februára v priestoroch Európskej komisie, predseda EHSV Georges Dassis vyhlásil: „Prechod na obehové hospodárstvo je pre občiansku spoločnosť veľká príležitosť. V praxi tento prechod už prebieha... Musíme však zabezpečiť, aby bol všeobecne akceptovaný. Na nikoho nezabudnúť je jedným z cieľov platformy pre obehové hospodárstvo, ktorá má zásadný význam z hľadiska vytvorenia takejto spoločnej vízie prechodu na obehové a udržateľné európske hospodárstvo.“

EHSV vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene dokončili HMÚ

Členské štáty musia bezodkladne pracovať na vytvorení stabilnej, prosperujúcej a odolnejšej HMÚ. Nato sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni jednotlivých štátov aj EÚ. To je jeden z hlavných záverov verejnej diskusie o dokončení HMÚ, ktorú nedávno usporiadal EHSV.

EHSV na Dni európskeho priemyslu

„Výzvy v rámci európskeho priemyslu sú mimoriadne a žiadny členský štát sa s nimi nedokáže vyrovnať samostatne. Ponúkajú sa však aj obrovské príležitosti. Musíme sa ich chopiť, aby sme si zachovali vedúce postavenie v mnohých odvetviach, v ktorých ho máme, a získať ho naspäť tam, kde sme oň takmer prišli v prospech konkurentov.“

Aktuality skupín

Zamestnávatelia budú diskutovať o tom, ako vyriešiť problém nedostatku zručností

skupina Zamestnávatelia

Skupina Zamestnávatelia usporiada spolu s najdôležitejšími bulharskými združeniami zamestnávateľov 22. marca v hlavnom meste Bulharska Sofii konferenciu s názvom „Vyriešiť problém nedostatku zručností v záujme rastu a vytvárania pracovných miest – pohľad podnikateľov“. Účastníci sa podelia o osvedčené postupy a prediskutujú konkrétne spôsoby, ako vyriešiť tento pálčivý problém. Podujatie je súčasťou programu bulharského predsedníctva Rady Európskej únie.

Gabriele Bischoff pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si uctievame ženy majúc pritom na pamäti nielen to, čo sme dosiahli, ale aj to, čo nás ešte stále čaká. V tomto roku sa skupina Pracovníci zameriava osobitne na mužov. Prečo sa zameriavať na mužov v deň venovaný ženám? Pretože rodová rovnosť nie je len otázkou žien. Bez zapojenia mužov sa nám nikdy nepodarí dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť.

Skupina Iné záujmy v EHSV požaduje inováciu v občianskej spoločnosti

skupina Iné záujmy v EHSV

Na mimoriadnej schôdzi skupiny Iné záujmy, ktorá sa konala 15. februára, bola predstavená štúdia s názvom Budúci vývoj občianskej spoločnosti v Európskej únii do roku 2030. Na žiadosť EHSV ju vypracovalo Centrum pre informačné služby, spoluprácu a rozvoj mimovládnych organizácií (CNVOS – Slovinsko) a Európska sieť národných združení občianskej spoločnosti (ENNA). 

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Cyrilika – nová abeceda v Európskej únii

EHSV hostí v rámci bulharského predsedníctva Rady EÚ výstavu „Cyrilika – nová abeceda v Európskej únii“, ktorá bude trvať od 15. marca do 24. mája 2018. Výstava pozostáva zo súboru plagátov, ktoré vytvorili študenti oddelenia knižnej a tlačovej grafiky bulharskej národnej akadémie umení v roku 2007 pri príležitosti vstupu krajiny do EÚ. (ck)