Dostupné jazyky:

Úvodník

Čím lepšia rovnováha, tým lepšia EÚ

Milé čitateľky, milí čitatelia,

v mnohých európskych krajinách nedávno oslávili alebo si čoskoro pripomenú sté výročie udelenia hlasovacích práv ženám. Ide o víťazstvo dosiahnuté po dlhých, úporných a často krvavých bojoch, ktoré viedli generácie žien pred nami. Ako najlepšie osláviť tento dôležitý moment v histórii našej spoločnosti, ak nie spoločným uplatňovaním tohto práva?

Dôležité dátumy

V skratke

Občianska spoločnosť za rEUnaissance Akú Európu chceme mať po voľbách do EP?

Na pozvanie predsedu EHSV Lucu Jahiera sa 21. februára bude konať podujatie pod názvom Občianska spoločnosť za rEUnaissance. Diskusie umožnia vypočuť si názory organizovanej občianskej spoločnosti a poskytnú priestor inštitúciám EÚ, aby vyjadrili svoje očakávania a želania a podelili sa o svoju vízu Európy na obdobie po európskych voľbách.

Žiaci v celej Európe vítajú členov EHSV v rámci príprav na podujatie „Vaša Európa, váš názor“

Európske voľby 2019

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navštevujú vo februári tridsaťtri škôl, aby ich pripravili na podujatie Vaša Európa, váš názor, medzičasom už desiaty ročník stretnutia mládeže v Bruseli, ktoré sa tohto roku koná pod heslom „#YEYSturns10: Hlasujte za budúcnosť!“

Aktuality EHSV

Michel Barnier v EHSV: „Najhoršie pre Európu je mlčať“

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier prišiel na 540. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, aby predostrel postoje EÚ k dohode o brexite a načrtol možné budúce scenáre.

Brexit bez dohody ohrozuje životaschopnosť aeronautiky a chemického priemyslu v Spojenom kráľovstve aj v EÚ

Počas diskusie na vysokej úrovni o vplyve vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ na aeronautiku a chemický priemysel, ktorú usporiadala poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI) v EHSV, sa diskutujúci zhodli na tom, že legislatíva Spojeného kráľovstva by mala ostať v súlade s právnymi predpismi EÚ a že z hľadiska chemických látok má kľúčový význam nariadenie REACH. Čo sa týka odvetvia astronautiky, v najdôležitejších oblastiach by sa mali zaviesť dohody o reciprocite a plánované prechodné obdobie by sa malo predĺžiť na najmenej päť rokov.

EHSV vyzýva na právne uznanie filantropických aktivít v EÚ

Hoci príspevky z dobročinných zdrojov dosahujú v Európe ročne takmer 90 miliárd EUR, na rozdiel od obchodných spoločností filantropické nadácie alebo súkromní darcovia nemôžu požívať výhody európskeho jednotného trhu, čo im sťažuje možnosť rozšíriť svoju charitatívnu prácu aj za hranice.

EHSV sa zasadzuje za reformu WTO v súlade s hodnotami EÚ

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom plenárnom zasadnutí 24. januára prijal stanovisko, v ktorom požaduje ambicióznu reformu Svetovej obchodnej organizácie v snahe prekonať súčasnú krízu. Zároveň v ňom vyzdvihuje hodnoty EÚ a jej vedúcu úlohu pri presadzovaní udržateľnosti.

Občianska spoločnosť chce bližšie sledovať dohody EÚ o voľnom obchode

EHSV prijal na svojom januárovom plenárnom zasadnutí stanovisko o posilnení úlohy domácich poradných skupín na monitorovanie vykonávania dohôd o voľnom obchode, ktoré podpísala Európska únia. Domáce poradné skupiny sú už zodpovedné za dohľad nad vykonávaním dohôd o voľnom obchode v oblasti udržateľného rozvoja a pracovných noriem. EHSV však chce túto monitorovaciu úlohu rozšíriť na všetky aspekty dohôd, vrátane hlavných ustanovení o obchode.

Diskusia EHSV s rumunským predsedníctvom: je načase opätovne prepojiť ľudí s Európou

EHSV na svojom januárovom plenárnom zasadnutí usporiadal diskusiu o prioritách rumunského predsedníctva Rady EÚ na prvý polrok 2019, do ktorej sa zapojila aj rumunská predsedníčka vlády Vasilica‑Viorica Dăncilă. Predseda EHSV Luca Jahier zdôraznil, že najmä teraz, pred nadchádzajúcimi európskymi voľbami, je dôležité obnoviť dôveru občanov EÚ v politiku.

Kognitívne menšiny by mohli pomôcť vyriešiť nesúlad medzi požadovanými a ponúkanými zručnosťami na trhu práce budúcnosti

Možnosti využitia potenciálu tzv. kognitívnych menšín, t.j. osôb s vysokofunkčným autizmom, hyperaktivitou, dyslexiou a dyspraxiou, na uspokojenie dopytu po niektorých odborných zručnostiach, ktorých je nedostatok, a pomoc pri ich začleňovaní do spoločnosti, boli témou prezentácie na januárovej schôdzi sekcie TEN v EHSV.

EHSV podporuje vytvorenie európskeho centra pre kybernetickú bezpečnosť

EHSV podporuje iniciatívu Komisie na vytvorenie Európskeho centra priemyselných, technologických a v ýskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier. Cieľom je pomôcť EÚ rozvíjať kapacity v oblasti priemyselnej kybernetickej bezpečnosti a zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti EÚ.

Budovanie odolnosti musí byť najvyššou prioritou eurozóny v roku 2019

Javier Doz Orrit

V roku 2019 bude mať mimoriadny význam pre hospodárstvo eurozóny zvýšenie odolnosti hospodárstva a trhu práce, pričom sa zohľadní súčasný hospodársky výhľad, tvrdí EHSV v nadväznosti na odporúčania Komisie v oblasti hospodárskej politiky pre eurozónu na rok 2019.

Navrhovaná reforma DPH má veľký potenciál, jej úspech však nie je samozrejmosťou

VAT tax reform

Nový systém DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi musí plne využiť svoj potenciál a obmedziť možné negatívne vplyvy na jednotný trh, tvrdí EHSV vo svojom stanovisku k príslušnému návrhu Komisie. Kľúčom k úspešnému vykonaniu návrhu bude intenzívnejšia spolupráca medzi orgánmi a rozsiahla komunikácia.

 

Na vypočutí v EHSV zaznela naliehavá výzva na globálne riešenie problému zdaňovania v digitálnom hospodárstve

Účinné globálne riešenie zdaňovania podnikov v digitalizovanom hospodárstve s cieľom zabrániť ďalším jednostranným krokom a zabezpečiť udržateľný rast, investície, daňovú istotu a spravodlivosť – tak znie požiadavka medzinárodných daňových expertov a zástupcov občianskej spoločnosti vyslovená na vypočutí, ktoré EHSV usporiadal 29. januára.

Kreatívna Európa 2021 – 2027: EHSV požaduje zvýšenie rozpočtu a osobitnú podporu v rámci programu Horizont 2020

Kreatívny sektor v Európe má veľký potenciál, ale potrebuje väčšiu podporu, aby sa mohol plne rozvinúť a stať sa vážnym konkurentom na svetovom trhu. Z ambiciózneho kultúrneho a kreatívneho sektora by mali prospech aj ostatné odvetvia vrátane textilu, cestovného ruchu, odvetvia automobilov, stavebníctva a zdravotníctva.

Čas prerušiť pietne ticho v Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Luca Jahier

Blíži sa Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a my už nedokážeme dôstojne trúchliť ďalej. Namiesto tichej spomienky chceme kričať.

Aktuality skupín

Projekty skupiny Zamestnávatelia počas rumunského predsedníctva

skupina Zamestnávatelia v EHSV

Súdržnosť – spoločná európska hodnota. To je motto rumunského predsedníctva Rady Európskej únie v prvom polroku 2019. Skupina Zamestnávatelia vidí viaceré možné synergie medzi prioritami rumunského predsedníctva a svojimi vlastnými politickými cieľmi. Preto chce počas tohto predsedníctva usporiadať podujatie zamerané na podnikanie.

Skupina Pracovníci v EHSV víta dohodu o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom

Európsky parlament, Európska komisia a členské štáty dospeli 24. januára 2019 k dohode o smernici o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom. Táto dohoda je konkrétnym krokom k zjednodušeniu života európskych pracujúcich rodičov a opatrovateľov,“ uviedla Gaby Bischoff, predsedníčka skupiny Pracovníci v EHSV.

Spoločnosti mimo metropol: úloha organizácií občianskej spoločnosti pri potláčaní populizmu

Skupina EHSV Rozmanitá Európa

Populizmus v EÚ dosahuje momentálne najvyšší rozmach od 30. rokov minulého storočia. Skupina Rozmanitá Európa v EHSV v tejto súvislosti vypracovala štúdiu na tému Spoločnosti mimo metropol: úloha organizácií občianskej spoločnosti pri potláčaní populizmu, ktorá je teraz dostupná online.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Kultúrne podujatia v EHSV: čo je na programe

EHSV organizuje kultúrne podujatia s cieľom zapojiť širšie publikum do diskusií, ktoré sú stredobodom práce výboru, zdôrazniť európsky rozmer práce daného umelca alebo zamerať reflektory na menej známych európskych umelcov, ktorých stojí za to objaviť aj za hranicami ich krajiny. Program na rok 2019 ponúka niečo pre každého.