Dostupné jazyky:

Úvodník

Budúcnosť demokracie v Európe

Milí čitatelia,

územie Európy bolo celé roky zmietané vojnami. V každom európskom meste možno nájsť nejakú krvou poznačenú historickú pamiatku na konflikt alebo občianske nepokoje. V súčasnosti žijeme v najdlhšom období bez vojny na území Európskej únie. Na miestach, kde kedysi vládla nevraživosť, máme v súčasnosti medziregionálne a medzinárodne orgány, ktoré pôsobia v záujme zabezpečenia hladkého fungovania štruktúry, ktorú voláme EÚ. Má to veľkú symbolickú hodnotu, ale symbolika samozrejme nestačí.

Dôležité dátumy

20/02/2018 - 21/02/2018 Brusel
Budovanie obehového hospodárstva – ako ďalej, konferencia zainteresovaných subjektov obehového hospodárstva
01/03/2018 - 02/03/2018 Atény
konferencia EHSV s názvom Budúcnosť demokracie v Európe
06/03/2018 - 07/03/2018 Brusel
4. fórum pre migráciu
14/03/2018 - 15/03/2018 Brusel
plenárne zasadnutie EHSV
15/03/2018 - 16/03/2018 Brusel
Vaša Európa, váš názor

V skratke

Akú úlohu v budúcnosti Európy bude zohrávať kultúra? Európski stredoškoláci sa chystajú vyjadriť svoje názory v Bruseli

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) budú mať vyše päť týždňov na to, aby navštívili vybrané školy vo svojich krajinách a pripravili študentov na podujatie Vaša Európa, váš názor (YEYS), plenárne zasadnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 15. – 16. marca 2018 v Bruseli.

Predseda EHSV Georges Dassis sa zišiel s predsedom CESE Patrickom Bernasconim

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Georges Dassis sa 17. januára v Bruseli zišiel s predsedom Hospodárskej, sociálnej a environmentálnej rady Francúzska (CESE) Patrickom Bernasconim, aby predstavili prvé vyhodnotenie posilnenej spolupráce medzi inštitúciami, ktorým predsedajú, a preskúmali možnosti ďalších spoločných aktivít.

Predseda Dassis pri odovzdávaní ocenenia Silver Rose Awards v Európskom parlamente

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Georges Dassis sa 23. januára zúčastnil na 15. slávnostnom odovzdávaní ocenenia Silver Rose Awards, ktoré v Európskom parlamente zorganizovala nadácia SOLIDAR spolu so skupinou demokratov v EP a Stranou európskych socialistov. 

Organizácie občianskej spoločnosti EÚ zamerané na ľudské práva upozorňujú, že pri svojej práci narážajú na viac ťažkostí

EHSV a jeho kontaktná skupina zorganizovali v piatok 19. januára prezentáciu správy, ktorú vypracovala Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a ktorá varuje, že podmienky pre činnosť občianskej spoločnosti v snahe zaručiť rešpektovanie ľudských práv v EÚ sa zhoršujú.

Aktuality EHSV

EHSV konzultuje s občianskou spoločnosťou kybernetickú bezpečnosť

EHSV naliehavo žiada EÚ a jej členské štáty, aby prijali európsky model kybernetickej bezpečnosti, posilnili mandát Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť a zriadili účinný európsky systém certifikácie pre internetové služby a produkty.

EHSV žiada Komisiu, aby spresnila navrhované kritériá oznamovania cezhraničných daňových opatrení

Tax justice

Komisia musí stanoviť presnejšie kritériá pre navrhované oznamovacie povinnosti v súvislosti s cezhraničnými daňovými opatreniami a transakciami, aby sa predišlo subjektívnemu výkladu zo strany daňovníkov a daňových správ, ktorý by mohol viesť k nadmernému oznamovaniu a administratívnej záťaži, upozorňuje EHSV vo svojom stanovisku o opatreniach na odrádzanie od obchádzania daňových povinností a od daňových únikov.

EHSV hostil uvedenie príručky Komisie, ktorá má členským štátom pomôcť pri využívaní fondov EÚ na integráciu migrantov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Európska komisia v januári spoločne usporiadali uvedenie novej príručky Komisie, ktorá má pomôcť členským štátom posilniť integráciu ľudí z prostredia migrantov tým, že budú účinnejšie a koordinovanejšie využívať dostupné nástroje financovania EÚ.

Krajiny západného Balkánu potrebujú jasný plán na pristúpenie k EÚ

To je hlavným posolstvom verejnej diskusie o hospodárskej a sociálnej súdržnosti a európskej integrácii západného Balkánu, ktorú organizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli.

Sme veľmi radi, že bulharské predsedníctvo Rady EÚ si zvolilo problematiku západného Balkánu za jednu zo svojich priorít a požiadalo EHSV, aby vypracoval stanovisko na túto tému, uviedol Ionut Sibian, predseda študijnej skupiny EHSV Hospodárska a sociálna súdržnosť a európska integrácia západného Balkánu. Andrej Zorko, spravodajca pre stanovisko EHSV poukázal na to, že v regióne je mimoriadne zložitá situácia a že je potrebná väčšia regionálna spolupráca a väčšie zapojenie občianskej spoločnosti v procese európskej integrácie. 

Značka „Vyrobené v Európe“ musí mať rovnaké postavenie ako ostatní konkurenti na európskom trhu

Pre Európu síce nie je riešením protekcionizmus, ale EÚ takisto nemôže dovoliť, aby jej vnútorný trh zaplavili výrobky, ktoré nezodpovedajú jej sociálnym a environmentálnym normám a mohli by ohroziť jej priemysel. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na to upozornil vo svojom stanovisku o komplexnom prístupe k priemyselnej politike v EÚ, ktoré schválil na svojom januárovom plenárnom zasadnutí.

EHSV žiada bezodkladne prijať návrh Komisie o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave

EHSV podporuje návrh Európskej komisie o dlho očakávanej revízii nariadenia o ochrane hospodárskej súťaže v leteckej doprave. V stanovisku prijatom na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV výbor vyzýva Európsky parlament a Radu, aby urýchlene schválili revidované nariadenie s cieľom účinne riešiť narušenia medzinárodnej hospodárskej súťaže.

EHSV dôrazne podporuje priority prvého bulharského predsedníctva Rady EÚ

„Úspech predsedníctva nezávisí od veľkosti krajiny – poháňa ho politická vôľa presadzovať politiky, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť Európy,“ povedal predseda EHSV Georges Dassis v  príhovore, ktorým privítal námestníčku bulharského ministra práce a sociálnych vecí Zornicu Rusinovu na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV.

EHSV žiada zaviesť finančné poistenie na odškodnenie obetí kybernetických podvodov

Zlepšenie právnej spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti kybernetickým podvodom je krok správnym smerom, uviedol EHSV vo svojom nedávno vypracovanom stanovisku k návrhu smernice o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu. EHSV však požaduje viac záruk na ochranu používateľov elektronických platobných prostriedkov a povinné preventívne opatrenia s cieľom upozorniť ich na praktiky, ktoré používajú páchatelia počítačovej kriminality.

Fiškálna politika môže zásadnou mierou prispieť k ďalšiemu hospodárskemu oživeniu eurozóny v roku 2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

EHSV nesúhlasí s návrhom Komisie odporučiť všeobecne neutrálne zámery fiškálnej politiky a zasadzuje sa za mierne pozitívne zámery vo výške približne 0,5 % HDP. Podľa jeho stanoviska na tému Hospodárska politika eurozóny na rok 2018 by rozpočtové úsilie mali vyvíjať hlavne členské štáty, ktoré majú prebytok bežného účtu a fiškálny priestor.

Časy jazdy a odpočinku, pracovný čas a vysielanie pracovníkov

Stanovisko EHSV o časoch jazdy a odpočinku, pracovnom čase a vysielaní pracovníkov bolo prijaté 18. januára 2018 na 531. plenárnom zasadnutí 173 hlasmi za, pričom 89 členov hlasovalo proti a 17 sa hlasovania zdržalo. Spravodajkyňou bola Tanja Buzek, členka sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN). (mp)

Aktuality skupín

Sociálne práva a bezpečnosť cestnej premávky

skupina EHSV Pracovníci

Na januárovom plenárnom zasadnutí bolo prijaté stanovisko o významnej úlohe dopravy ako kľúčového odvetvia hospodárstva EÚ. Výbor sa v stanovisku zameriava na dôležité otázky, ako sú časy odpočinku a vysielanie pracovníkov. EHSV upozorňuje, že navrhované zmeny predpisov v rámci legislatívneho balíka o mobilite neumožňujú účinne vyriešiť problémy zistené v rôznych oblastiach a, podľa názoru skupiny Pracovníci, nezaručujú úspešný boj proti sociálnemu dampingu v sektore cestnej dopravy. Okrem toho EHSV žiada o vytvorenie európskej agentúry pre cestnú dopravu, aby sa zabezpečila lepšia kontrola cezhraničného uplatňovania pravidiel.

Vysielanie pracovníkov v doprave rozdelilo EHSV na dva tábory. Skupina Zamestnávatelia proti stanovisku EHSV

Autori: členovia skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia nepodporila stanovisko na tému Časy jazdy a odpočinku, pracovný čas a vysielanie pracovníkov. Podľa skupiny stanovisko dostatočne neodráža rozdielne názory členov výboru na návrh Európskej komisie o vysielaní pracovníkov.

Občianska spoločnosť v EÚ: možnosti vývoja do roka 2030 – mimoriadna schôdza skupiny Iné záujmy

skupina EHSV Iné záujmy

Po druhom dni februárového plenárneho zasadnutia usporiada skupina III v priestoroch EHSV (JDE62) svoju mimoriadnu schôdzu na tému „Občianska spoločnosť v EÚ: možnosti vývoja do roka 2030“.