Bulharské združenie NAIA, ktoré získalo tretiu cenu, už 20 rokov bojuje proti domácemu násiliu v znevýhodnených malých komunitách a poskytuje pomoc obetiam v núdzi. Zároveň, ako objasňuje Svetla Sivčeva v tomto rozhovore, sa zameriava na prevenciu a pracuje s malými deťmi v snahe prelomiť a prekonať spoločenské stereotypy, a tak im rozšíriť obzor a pomôcť využiť svoj potenciál.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená táto cena?

Svetla Sivčeva: Pre našu organizáciu je toto ocenenie veľmi dôležité, keďže už 20 rokov sa usilujeme bojovať proti násiliu páchanému na ženách a deťoch a zabezpečiť, aby čoraz viac ľudí podporilo myšlienku, že ide o vážny spoločenský problém, a nie o súkromnú záležitosť, a že zamedziť takémuto násiliu je povinnosťou štátu, inštitúcií a každého jednotlivca. Sme organizácia, ktorá pracuje so zraniteľnými skupinami z malých miest a dedín, kde je množstvo sociálnych problémov ako chudoba, nezamestnanosť, predčasné ukončovanie školskej dochádzky a nedostatočná zdravotná starostlivosť. V týchto podmienkach je veľmi ťažké ochraňovať práva žien, posilniť ich postavenie, presvedčiť ich, aby si verili a aby sa realizovali, tak spoločensky, ako i ekonomicky. Tieto ťažkosti nás však neodradili a táto cena je uznaním našej vytrvalosti a húževnatosti a ocenením nášho úsilia ukázať, aké dôležité a potrebné je pre našu spoločnosť zaručiť ženám a mužom rovnaké príležitosti.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?

Ťažko tu ešte niečo radiť, keďže občianska spoločnosť v tejto súvislosti už vykonala veľa práce, hoci to nie je vždy v centre pozornosti a politici to neregistrujú. Mimovládne organizácie a jednotlivci neustále prichádzajú s novými nápadmi, vytvárajú osvedčené postupy na úrovni EÚ a vymieňajú si poznatky a skúsenosti. Dúfame, že práca občianskej spoločnosti podnieti úvahy o skutočnej a účinnej štátnej politike, ktorá jasne potvrdí, že toto je priorita, a že najvyššia úroveň má vôľu podporovať a zaručiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov vo všetkých sférach spoločenského a hospodárskeho života. Pokiaľ ide o predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a dosiahnutie rodovej rovnosti, v niektorých členských štátov sa situácia zhoršila a to je veľmi znepokojujúce. Dúfame, že EÚ a vlády jednotlivých štátov preukážu jasnú politickú vôľu chrániť spoločné európske hodnoty vrátane rovnakých príležitostí pre ženy a mužov.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc komunite?

Použijeme ich na posilnenie nášho programu pre rodovú rovnosť. Naša organizácia nemá veľké finančné zdroje, ale služby poskytované obetiam domáceho násilia sú vždy prioritou a nemožno ich prerušiť. Máme ťažkosti s financovaním aktivít zameraných na dosiahnutie rodovej rovnosti. Tieto prostriedky použijeme na predchádzanie násiliu páchanému na deťoch, ale aj na prácu s podnikateľkami a na presadzovanie myšlienky väčšieho počtu žien v politike a pri rozhodovaní. Vďaka tejto finančnej injekcii budeme môcť informovať a podporiť viac žien z malých a uzatvorených komunít a to je veľmi potrebné.

Do Vášho projektu sú zapojení rodičia aj deti v predškolskom veku. Prečo je dôležité hovoriť s malými deťmi o rodovej rovnosti? Ako im rozprávky pomáhajú pochopiť význam rovnosti medzi ženami a mužmi?

Zameriavame sa na problém rodových stereotypov, ktoré sa deťom vnucujú už od útleho veku. Prispievajú k tomu rodičia, učitelia aj kamaráti. Mnohé kultúrne stereotypy a sociálne symboly, ktoré sa deti naučia v ranom detstve, ich sprevádzajú aj v dospelosti a stávajú sa normou. Chlapcom a dievčatám to bráni slobodne sa vyjadrovať a podnecuje ich to, aby sa správali spôsobom, ktorý sa považuje za spoločensky vhodný. V snahe prelomiť tento začarovaný kruh je dôležité usmerňovať deti už od útleho veku, aby videli ženy a mužov aj v iných ako tradičných úlohách, aby dokázali zhodnotiť svoj potenciál a schopnosti a aby verili, že ich poznatky a zručnosti sú rovnako ohodnotené a dôležité pre spoločnosť.

Klasické rozprávky sú výborným nástrojom na to, ako s deťmi prebrať rôzne otázky vrátane rovnosti medzi ženami a mužmi a hovoriť o nich slovami, ktoré sú im jasné a ktorým rozumejú. Pracujeme s rozprávkami a rozprávkovými postavami, aby sme dievčatám a chlapcom ukázali nové možnosti – vlastnosti, záujmy a potenciál, ktoré im umožnia realizovať sa v nestereotypných úlohách a byť uznanými za rovnocenných a rovnako dôležitých.