Talianska organizácia Toponomastica femminile, ktorá vyhrala prvú cenu, je odhodlaná bojovať proti rodovým rozdielom pomenúvaním miest po významných ženách, najmä ulíc, námestí a parkov v mestách. Maria Pia Ercolini tvrdí, že toto symbolické uznanie ich prínosu do spoločnosti môže výrazne prispieť k zaručeniu právoplatného postavenia žien v spoločnosti.

EHSV info: Čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená táto cena?

Maria Pia Ercolini: Vďaka uznaniu našej práce zo strany EÚ máme možnosť vytvárať medzinárodné siete a šíriť osvedčené postupy.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?

Odporúčala by som, aby boli súčasťou rôznych miestnych, vnútroštátnych a medzinárodných skupín a zúčastňovali sa na rôznych projektoch a vždy zdôrazňovali prácu žien. To zvyšuje viditeľnosť a účinnosť existujúcich organizácií a zároveň vytvára občiansky pocit a povzbudzuje každého jednotlivca k tomu, aby prevzal zodpovednosť za budovanie spoločnosti a formovanie sietí.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc komunite?

Máme v úmysle vytvoriť databázu prístupnú pre všetkých, stransparentniť a zviditeľniť regionálne politiky toponymie, preniesť našu činnosť na medzinárodnú úroveň vytvorením viacjazyčnej webovej stránky s mapami a geolokalizáciou ciest žien, zverejňovať ženské trasy naprieč EÚ a poskytovať poradenstvo administratívam a združeniam, ktoré prejavia záujem, a spolupracovať s nimi.

Ako sa dá podľa Vás najúčinnejšie bojovať proti rodovým stereotypom a búrať predsudky? Prečo si myslíte, že riešenie stereotypov na symbolickejšej alebo podvedomejšej úrovni by mohlo pomôcť zmeniť mylné predstavy a predsudky o úlohe žien v spoločnosti?

V boji proti stereotypom a predsudkom musíme vyvíjať úsilie na rôznych úrovniach, zahŕňať všetky vekové a sociálne skupiny a profesijné kategórie bez ohľadu na pohlavie a zabrániť vylúčeniu ľudí, ktorí môžu mať odmietavý postoj. Predsudky pochádzajú zo symboliky a majú korene v obrazoch a modeloch, ktoré neodrážajú komplexnosť jednotlivcov a pohlaví. Aby sme mohli zmeniť inštinktívne reakcie a správanie, musíme vnímavo pozorovať to, čo ľudia robia každodenne.