Európsky hospodársky a sociálny výbor udelil 12. decembra ceny piatim organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa zasadzujú za rovnaké príležitosti žien a mužov, zvyšujú povedomie o potenciáli žien a ich úspechoch a prispievajú k posilňovaniu ich postavenia v spoločnosti a hospodárstve v Európe. Cena vo výške 50 000 EUR bola rozdelená medzi päť víťazných projektov. Prvú cenu vo výške 14 000 EUR získala talianska organizácia Toponomastica femminile. Každý z ďalších štyroch finalistov získal 9 000 EUR, pričom sa umiestnili v tomto poradí: poľská iniciatíva Strajk kobiet (Štrajk žien), bulharské združenie NAIA so svojim projektom rozprávok, fínske združenie pre softvéry a elektronické podnikanie a jeho program Women Code (Ženy programujú) a belgická iniciatíva Brussels Binder.

„Všetkým kandidátom a finalistom, ktorí sú tu dnes prítomní, ako aj všetkým účastníkom by som sa chcel poďakovať za ich veľmi zaujímavé a prínosné prihlášky. Ich projekty sú dôkazom toho, že Európa je pripravená splniť svoj záväzok a dosiahnuť, aby mali ženy a muži v spoločnosti skutočne rovnoprávne postavenie. Vďaka takýmto projektom sa postoje pomaly začínajú meniť. Vylúčenie žien z verejného života a z dôležitých pozícií sa vníma čoraz viac ako neprijateľné a stereotypy týkajúce sa úloh žien sa považujú za zastaralé,“ uviedol predseda EHSV Luca Jahier počas slávnostného udeľovania cien.

Podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño Aguilar dodala: „Som nadšená, že Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bola tento rok zameraná na posilňovanie postavenia žien. Projekty, ktoré sme dostali, presadzujú posilňovanie tohto postavenia. Prvotne sa zameriavajú na malé deti a vnemy, ktoré nás nepriamo každodenne ovplyvňujú, keď ideme po ulici alebo počúvame prejavy na konferencii. Bojujú proti horizontálnej segregácii na trhu práce v sektoroch, v ktorých dominujú muži, ako napr. informačné technológie. Bojujú proti nerovnosti tým, že apelujú na naše podvedomie prostredníctvom názvov našich ulíc, alebo to robia otvorene tým, že vyvíjajú verejné aktivity vo svojom domovskom meste.“

Tohtoročný víťaz, združenie Associazione Toponomastica femminile (Ženská toponomastika) usiluje o to, aby ženy získali verejné uznanie, ktoré im často alebo už dlhý čas chýba, a to tým, že zvyšuje povedomie o ich príspevku k spoločnosti a vplyve v dejinách. Táto organizácia sa domnieva, že toponomastika – náuka skúmajúca zemepisné vlastné mená – je dobrým ukazovateľom toho, ako si spoločnosť cení jednotlivcov, a preto sa snaží, aby na mapách miest a veľkomiest figurovalo viac mien významných žien.

Z jej nedávneho prieskumu názvov verejných miest vyplýva, že približne v 90 % talianskych obcí pripadá na každých 100 ulíc nesúcich mená mužov iba 7,8 ulíc, ktoré boli pomenované po ženách, pričom asi 60 % z nich odkazuje na náboženské osobnosti. Takmer neexistujú miesta pomenované po významných vedkyniach, podnikateľkách, umelkyniach a športovkyniach. Cieľom združenia Toponomastica femminile je zmeniť tento stav.

Reakcie na projekt boli veľmi pozitívne a zapojili sa doň mnohé obce. V súčasnosti už organizácia nadväzuje spoluprácu so združeniami v ďalších miestach v Európe v snahe šíriť tieto osvedčené postupy.

Ako uviedla pri preberaní ceny predsedníčka združenia Toponomastica femminile Maria Pia Ercolini, „na to, aby sa zmenila spoločnosť, sú potrebné zákony. Tie však nepostačujú na to, aby sa dosiahla trvalá zmena správania, ak zároveň nepodporujú zmenu v myslení ľudí. Musíme bojovať proti stereotypom a predsudkom. Nie je to len feministický boj, ale aj boj za spoločnosť založenú na solidarite a za civilizáciu.“

Druhú cenu získalo poľské združenie Strajk kobiet (Štrajk žien), ktoré je najväčším ženským hnutím v Poľsku, a celosvetovo známym sa stalo, keď v roku 2016 usporiadalo štrajk v „čierny pondelok“. Hnutie žiada prostredníctvom protestov a pochodov viac práv pre ženy a odsudzuje obmedzovanie základných hodnôt a slobôd zo strany vlády. V súčasnosti sa usiluje posilňovať postavenie obyčajných žien z malých a stredne veľkých poľských miest.

Tretiu cenu získal projekt z Bulharska s názvom Rozprávky. Tento projekt riadený združením NAIA využíva klasické rozprávky na boj proti stereotypným rodovým úlohám, ktoré sú dievčatám a chlapcom vštepované od útleho veku a ktoré formujú ich myslenie a obmedzujú ich budúce šance a voľby.

Štvrté miesto získal program Women Code (Ženy programujú), resp. #mimmitkoodaa, ktorý vypracovalo fínske združenie zamerané na softvér a elektronické obchodovanie s cieľom rozptýliť mýtus o tom, že všetci programátori softvérov by mali byť automaticky muži. Program povzbudzuje ženy, aby hľadali príležitosti na uplatnenie v softvérovom priemysle a získali tak v budúcnosti lepšie platené pracovné miesta a budovali si kariérny rast.

Na piatom mieste skončila databáza politických expertiek The Brussels Binder. Spravuje ju skupina dobrovoľníčiek, ktoré sa zasadzujú za lepšie zastúpenie žien v rámci európskych politických diskusií, čím by sa malo zabezpečiť, aby právne predpisy a politiky EÚ skutočne odzrkadľovali potreby a názory žien. Jej cieľom je stať sa dôležitým zdrojom pre zlepšovanie rodovej rozmanitosti v rámci panelových diskusií a v médiách v Bruseli a celej EÚ.

Do aktuálneho ročníka na tému „Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve“ sa prihlásilo 177 uchádzačov, čo po téme migrácie v roku 2016 predstavuje druhý najväčší počet príspevkov počas jedenástich rokov existencie súťaže. Príspevky boli doručené až z 27 členských štátov, čo svedčí o širokom záujme občanov a občianskej spoločnosti o riešenie otázky rodových rozdielov, ktoré sú v Európe ešte stále veľmi rozšírené.

Cena pre občiansku spoločnosť sa udeľuje za „vynikajúce iniciatívy občianskej spoločnosti“. Každý rok sa zameriava na iný aspekt činnosti EHSV. V roku 2018 boli témou súťaže európske hodnoty, identity a kultúrne dedičstvo ako prostriedok na zbližovanie Európanov.

Ďalšie informácie o Cene pre občiansku spoločnosť za rok 2019 nájdete tu. Video, v ktorom sú podrobnejšie predstavené víťazné projekty, si môžete pozrieť tu.