REvive Greece: Teraz sme dôveryhodným subjektom na získanie podpory súkromného sektora a spustenie reťazovej reakcie

Revive_1

Vďaka prepojeniu dobročinnosti so službami, ktoré zodpovedajú potrebám IKT spoločností a dopytu na trhu po zručnostiach v oblasti IT, sa bude môcť REvive Greece rozšíriť a stať udržateľnou, vyhlásil generálny riaditeľ tejto mimovládnej organizácie Theodore Dimakarakos.

EHSV info: Mohli by ste nám povedať, čo pre Vás a Vašu organizáciu znamená toto ocenenie?

REvive Greece: Získanie tejto ceny je pre nás veľkou cťou a uznaním skutočnosti, že naša práca má priamy dosah na ľudí, ktorí potrebujú osobitnú podporu na to, aby mohli vstúpiť na trh práce. Očakávame, že rozsiahla medializácia spojená s týmto ocenením bude odrazovým mostíkom nielen na upútanie pozornosti potenciálnych príjemcov, ale aj na uľahčenie nadväzovania partnerstiev s ďalšími organizáciami v celej Európe, ktoré majú rovnakú víziu. Naša iniciatíva sa tým zviditeľnila aj v rámci súkromného sektora, čo by mohlo mať z hľadiska našej práce zásadný význam.

Čo by ste poradili iným organizáciám, aby dosiahli dobré výsledky v podobných aktivitách a programoch?

Sme presvedčení o tom, že každá organizácia, ktorá chce získať istý sociálny vplyv, sa musí snažiť nájsť riešenie osožné pre všetky zainteresované strany. Dobročinnosť je základným prvkom solidarity v každej spoločnosti, no ak sa vám ju podarí skombinovať s riešením zodpovedajúcim potrebám kľúčových aktérov, ktorí vám môžu pomôcť dosiahnuť váš cieľ, celý projekt sa stane udržateľným a bude sa dať rozširovať. Konkrétne ide o to, že organizácie, ktorých cieľom je vyškoliť svojich príjemcov v oblasti IKT, musia úzko spolupracovať so súkromným sektorom (t. j. IKT spoločnosťami), pretože týchto zručností je nedostatok a je po nich veľký dopyt. Táto situácia je teda výhodná pre všetky zúčastnené strany.

Ako použijete tieto finančné prostriedky na ďalšiu pomoc spoločenstvu?

Máme v úmysle rozšíriť našu činnosť a zvýšiť počet študentov, čo nie je ľahká úloha. Potrebujeme väčšie vyučovacie priestory a ďalšie vybavenie. Najviac zo všetkého potrebujeme správnych ľudí, ktorí by nám pomohli vytvoriť systémy a postupy potrebné pri rozširovaní organizácie. Získané finančné prostriedky použijeme na uhradenie časti týchto nákladov, avšak oveľa viac nám pomôže samotné uznanie, pretože nám poskytne dôveryhodnosť, vďaka ktorej budeme môcť spolupracovať so súkromným sektorom a vyvolať reťazovú reakciu.