Dostupné jazyky:

Úvodník

Tí, ktorí spia v demokracii, sa prebúdzajú v totalite

Demokracia je ako drobná rastlina, o ktorú sa treba starať. To je každodennou úlohou každého, kto verí, že väčšinu riešení možno nájsť prostredníctvom diskusie, kompromisu a dobrej komunikácie. Z tohto pohľadu je demokracia v Európe ohrozená.

Posledné desaťročie zápasia politici s krízou, ktorá zaskočila Európu tak trochu nepripravenú: najskôr prišla finančná kríza, po nej hospodárska a sociálna kríza a nakoniec, akoby toho nebolo málo, prišla tzv. migračná kríza, ktorá natrvalo zmenila náladu v európskej spoločnosti.

V skratke

EHSV a Európsky parlament spoločne za vyššiu účasť na voľbách do Európskeho parlamentu

Predseda EHSV Luca Jahier a predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa obe inštitúcie zaviazali podniknúť viacero spoločných aktivít s cieľom zvýšiť informovanosť o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 a zvýšiť volebnú účasť.

#COP24: predseda EHSV Luca Jahier požaduje nové riadenie zo strany EÚ v oblasti klímy

Neštátne subjekty a regionálni a miestni aktéri zohrávajú rozhodujúcu úlohu v opatreniach v oblasti klímy, často však musia čeliť neprekonateľným prekážkam. Na konferencii o zmene klímy COP 24, ktorá sa konala 2. až 14. decembra 2018 v Katoviciach v Poľsku, predseda EHSV Luca Jahier zdôraznil, aké naliehavé je vyriešiť problémy späté so zmenou klímy, a upozornil, že Európa si musí osvojiť nový mechanizmus na podporu udržateľnosti, ktorý bude zahŕňať viacúrovňové riadenie.

Samit Euromed: Investovanie do ľudského kapitálu je kľúčom k zabezpečeniu stability a bezpečnosti v regióne

Členovia zastupiteľských orgánov občianskej spoločnosti krajín euro-stredozemského regiónu sa stretli na výročnom samite Euromed hospodárskych a sociálnych rád a podobných inštitúcií, ktorý sa konal 17. a 18. decembra v Turíne. Diskutovali o vzdelávaní a odbornej príprave v tomto regióne.

Zástupcovia občianskej spoločnosti žiadajú od Čiernej Hory, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti migrácie a slobody médií

Event banner

Zástupcovia orgánov občianskej spoločnosti diskutovali na 12. schôdzi Zmiešaného poradného výboru (ZPV) EÚ – Čierna Hora v Bruseli o aktuálnom stave rokovaní o pristúpení Čiernej Hory k EÚ. V záverečnom spoločnom vyhlásení uvítali rýchly rast hospodárstva Čiernej Hory v roku 2018, ako aj pokles nezamestnanosti.

Investície do čistej mobility sú kľúčové

Bezpečná a čistá mobilita má pre budúcnosť Európy zásadný význam. Na konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa konala 15. a 16. novembra 2018 vo Viedni, členovia EHSV zhodnotili stav mobility v EÚ a opätovne zdôraznili, že pevný záväzok v tejto oblasti je veľmi dôležitý pre budúci rozvoj európskej dopravnej politiky.

Zjednotení v smútku – pietna spomienka na primátora Gdanska Pawla Adamovicza

Predseda EHSV Luca Jahier a podpredsedníčka pre komunikáciu Isabel Caño si uctili pamiatku primátora Gdanska Pawla Adamowicza, ktorý sa 13. januára 2019 stal počas verejného dobročinného podujatia obeťou brutálneho útoku a následkom zranení podľahol. Pietne zhromaždenie sa uskutočnilo 15. januára na esplanáde Solidarność pred Európskym parlamentom v Bruseli.

Tento Európan a ochranca demokratických hodnôt a dialógu bol primátorom Gdanska 20 rokov a za tento čas ho premenil na dynamické a otvorené mesto. Prispel k budovaniu demokracie v Poľsku aj v celej Európe. (ehp)

Seminár pre novinárov v rámci príprav na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Tlačové oddelenie EHSV usporiadalo v decembri 2018 už druhý seminár EHSV pre novinárov, ktorého cieľom je umožniť žurnalistom z celej Európy, aby sa lepšie oboznámili s prácou výboru, stretli sa s jeho členmi a dozvedeli sa o jeho prínose pre každodenný život Európanov.

Všetko dobré v novom roku!

Tlačové oddelenie Vám praje všetko dobré v novom roku 2019! Nech je tento rok kreatívny!

„Nech je rok 2019 plný spravodlivosti, solidarity a rovnosti“, praje Isabel Caño Aguilar, podpredsedníčka zodpovedná za komunikáciu

Aktuality EHSV

„Minulosť je dobrý učiteľ, musíme však napredovať“

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie, hovoril na decembrovom plenárnom zasadnutí EHSV o právnom štáte a udržateľnej Európe.

Bez migrantov je európsky hospodársky a sociálny model ohrozený, tvrdí EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal 13. decembra 2018 stanovisko z vlastnej iniciatívy o nákladoch v prípade absencie prisťahovalectva a nedostatočnej integrácie. Zameral sa v ňom na vplyv prisťahovalectva a integrácie migrantov na každodenný život európskej spoločnosti.

Občianska spoločnosť by mala zohrávať vedúcu úlohu pri presadzovaní európskych hodnôt, ktoré sú v súčasnosti ohrozené

Dvanásti rečníci vrátane novinárov a akademických pracovníkov z 12 krajín EÚ sa zúčastnili na 12. seminári občianskej spoločnosti o médiách, ktorý pod názvom Opätovne potvrdiť európske hodnoty usporiadal EHSV 22. a 23. novembra v Aténach.

EHSV sa zasadzuje za zriadenie fóra pre financovanie opatrení v oblasti klímy pre neštátne subjekty

EÚ je kľúčovým hráčom pri koordinácii a financovaní národných a regionálnych snáh v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Na celom svete podporuje opatrenia v oblasti klímy iniciované zdola, avšak ešte treba veľa vykonať v Európe. , poukazuje EHSV na rozličné problémy, ktorým čelia rôzne skupiny pri získavaní financií na svoje projekty v oblasti klímy, a ponúka možné riešenia.

 

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ sa musí stať prioritou

Slabé, fragmentované a nejednotné vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ v členských štátoch podkopáva dôveru ľudí v účinnosť týchto predpisov. Prioritou EÚ a členských štátov musí byť zabezpečenie ich riadneho vykonávania.

EHSV žiada komplexnejšie opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Money laundering

EHSV víta návrh Komisie na zmenu Európskeho systému finančného dohľadu s cieľom účinnejšie bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v bankovom a finančnom sektore EÚ, požaduje však prijatie komplexnejších opatrení.

Priemysel 5.0 prinesie nový model spolupráce medzi ľuďmi a strojmi

Hoci priemysel 4.0 je stále pomerne novou koncepciou, viacerí experti už oznamujú piatu priemyselnú revolúciu, ktorá prinesie nový model spolupráce a interakcie medzi ľuďmi a strojmi. Ide o jeden z hlavných záverov konferencie o priemysle 5.0, ktorú zorganizovala poradná komisia pre priemyselné zmeny Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) 22. novembra.

Rumunské predsedníctvo Rady EÚ – súdržnosť ako európska hodnota

Rumunsko preberá na prvý polrok 2019 predsednícku štafetu v Rade Európskej únie, kde je momentálne na programe viacero dôležitých otázok: diskusia o budúcnosti Európy, ktorá vyvrcholí na samite v Sibiu, nový viacročný finančný rámec (VFR), brexit a v neposlednom rade tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu.

Aktuality skupín

Ženy: prevratná sila v podnikaní

Autori: členovia skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Európa prichádza kvôli rozdielu v zamestnanosti žien a mužov ročne o 370 miliárd EUR Štatistiky navyše potvrdzujú, že podniky so zmiešaným zastúpením žien a mužov v správnych radách dosahujú lepšie výsledky. Tak prečo by odstránenie rozdielu v zamestnanosti žien a mužov malo trvať ešte 217 rokov, ako to odhaduje Svetové ekonomické fórum? Špičkoví predstavitelia zo sféry podnikania, politiky a mimovládnych organizácií sa 17. decembra stretli s členmi skupiny Zamestnávatelia, aby hovorili o tom, ako využiť obrovský potenciál žien v prospech európskeho hospodárstva.

Medzinárodný deň migrantov

skupina Pracovníci v EHSV

Medzinárodný deň migrantov, ktorý si pripomíname 18. decembra, je príležitosťou predstaviť nové úvahy, založené na chápaní migrácie ako bežného javu v akejkoľvek ľudskej spoločnosti.

 

Lepšie informovanie o Európe na základe spoľahlivých faktov a informácií

Skupina EHSV Rozmanitá Európa

Zástupcovia skupiny EHSV Rozmanitá Európa sa nedávno stretli s predstaviteľmi Európskej investičnej banky (EIB) a Eurostatu, aby získali spoľahlivé fakty a informácie potrebné na vysvetlenie výhod členstva v EÚ národným a regionálnym organizáciám, ako aj európskym občanom. Ak sa zabezpečí prístup občanov aj našich demokratických inštitúcií k spoľahlivým a vysokokvalitným informáciám, bude možné na ich základe formulovať politické stratégie, predvídať budúce spoločenské výzvy a zavádzať inovácie.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Európske voľby v roku 2019: európska mládež vyjadrí svoj názor na podujatí YEYS

Mladí ľudia z 33 škôl Predostrú tri návrhy odrážajúce hlavné priority svojej generácie, ktorým by sa mal Európsky parlament venovať. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zabezpečí, aby sa tieto podnety dostali až k zákonodarcom.

Výstava fotografií v EHSV zaostruje na život so zdravotným postihnutím

Kultúrny program EHSV v roku 2018 uzavrela výstava fotografií s názvom Together for Inclusion (Spoločne za integráciu). Na výstave bolo predstavených 10 víťazných snímok zobrazujúcich z pozitívneho hľadiska ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nepodliehajú svojmu osudu.