EÚ potrebuje komplexnú potravinovú politiku

Súčasný rámec EÚ nestačí na prechod na udržateľnejšie potravinové systémy. Komplexná potravinová politika je naliehavo potrebná s cieľom viac zjednotiť oblasti politiky súvisiace s potravinami, vrátiť potravinám hodnotu a zabezpečiť účinnú implementáciu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

EHSV vo svojom stanovisku z vlastnej iniciatívy žiada komplexnú potravinovú politiku, ktorá by umožňovala zdravé stravovanie na základe udržateľných potravinových systémov, prepojenie poľnohospodárstva s výživou a ekosystémovými službami.

„Musíme na tomto trhu zabezpečiť väčšiu spravodlivosť a musíme zaistiť, že ľudia pochopia hodnotu potravín“, povedal spravodajca Peter Schmidt (Pracovníci, DE).

Komplexná moderná potravinová politika by mala dopĺňať, a nie nahrádzať transformovanú SPP. Takisto by mala spĺňať viacero kritérií, ako sú kvalita potravín, zdravie, životné prostredie, zdravá ekonomika a dobrej správy vecí verejných. „Európa musí vytvoriť normy“, zdôraznil pán Schmidt.

EHSV odporúča na úrovni EÚ dôležité opatrenia, ako sú:

  • systém označovania potravín z hľadiska udržateľnosti;
  • užšie väzby medzi výrobcami a spotrebiteľmi;
  • zabezpečenie spravodlivých cien pre výrobcov;
  • vypracovanie akčného plánu pre udržateľnosť potravín;
  • generálne riaditeľstvo pre potraviny zodpovedné za oblasti politiky súvisiace s potravinami a zdroj regulácie, právnych predpisov a základ presadzovania. (sma)