Dostupné jazyky:

Úvodník

Milí čitatelia,

som hrdý na to, že Vám v novom roku môžeme priniesť nový, plne elektronický informačný bulletin EHSV v 23 jazykoch! Môžete si ho prečítať na Vašom smartfóne, tablete, laptope alebo pracovnom počítači. Tomu sa vraví moderné médiá! Na rozdiel od jednojazyčného trendu, ktorý prevažuje na webe, si budete môcť zvoliť jazyk podľa vášho výberu.

Dôležité dátumy

02/02/2018 Brusel
verejné vypočutie o príspevku podnikov sociálneho hospodárstva k integrácii migrantov
08/02/2018 Rím, Taliansko
verejné vypočutie o účinnosti politík EÚ pre MSP
13/02/2018 - 15/02/2018 Brusel
plenárne zasadnutie EHSV

Aktuality EHSV

Európska občianska spoločnosť oceňuje skutočné podnikanie a najlepších poskytovateľov kvalitného zamestnania

Iniciatívy z Nemecka, Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska získali Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2017.

Nemecký projekt Discovering hands, v rámci ktorého sa slepé a zrakovo postihnuté ženy školia vo využívaní svojho výnimočného hmatu na včasné zistenie rakoviny prsníka, získal ocenenie vo výške 14 000 EUR. Štyri ďalšie iniciatívy z Grécka, Belgicka, Talianska a Španielska získali po 9 000 EUR.

Politika a spoločnosť sú spoločne zodpovedné za boj proti radikalizácii mladých ľudí

EHSV uviedol, že napriek mnohým veľmi kvalitným iniciatívam sa nerobí dosť pre to, aby mladí ľudia nepodliehali lákadlám násilného extrémizmu

EÚ potrebuje komplexnú potravinovú politiku

Súčasný rámec EÚ nestačí na prechod na udržateľnejšie potravinové systémy. Komplexná potravinová politika je naliehavo potrebná s cieľom viac zjednotiť oblasti politiky súvisiace s potravinami, vrátiť potravinám hodnotu a zabezpečiť účinnú implementáciu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Spolupráca v oblasti obrany v rámci celej EÚ je kľúčom k bezpečnosti Európanov

EHSV povzbudzuje posilnenú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ v oblasti obrany a podporuje začiatok realizácie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu a zriadenie Európskeho obranného fondu ako hnacích síl dôležitých nielen pre európsku ekonomiku, ale aj pre jej integráciu.

EHSV víta nový balík opatrení týkajúci sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Návrh Komisie týkajúci sa smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorý bol predmetom stanoviska EHSV, obsahuje prvé legislatívne opatrenie Európskeho piliera sociálnych práv. Zahŕňa otcovskú dovolenku v trvaní najmenej desiatich pracovných dní okolo dátumu narodenia dieťaťa, neprenosnú rodičovskú dovolenku v trvaní štyroch mesiacov a opatrovateľskú dovolenku v trvaní päť dní do roka pre pracovníkov, ktorí sa starajú o chorého alebo odkázaného príbuzného.

Členské štáty by mali regulovať nové formy zamestnania

Digitalizácia priniesla významné zmeny na trhu práce a pracovníci pôsobiaci v rámci nových foriem zamestnania sú často vylúčení zo sociálneho zabezpečenia. EHSV v stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí v decembri naliehavo žiada členské štáty, aby pristúpili k regulácii nových foriem práce a zabezpečili, že títo „noví pracovníci“ budú mať prístup k dôchodkovému systému, systému zdravotného zabezpečenia a podpore v nezamestnanosti.

Opatrovatelia bývajúci v domácnosti čelia neistým podmienkam napriek nedostatku pracovníkov v sektore poskytovania starostlivosti

EHSV chce na miestnej úrovni získať informácie z prvej ruky o tom, aká je v Európe situácia v sektore poskytovania starostlivosti, pokiaľ ide o opatrovateľov bývajúcich v domácnosti.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal 29. novembra v Londýne prvé zo série stretnutí na miestnej úrovni o budúcnosti opatrovateľov bývajúcich v domácnosti s cieľom preskúmať ich neisté pracovné podmienky.

V programe obchodných rokovaní EÚ sa v budúcnosti musia zohľadňovať ciele udržateľného rozvoja

Peel - Quarez

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí stanovisko na tému Kľúčová úloha obchodu a investícií pri dosahovaní a realizácii cieľov udržateľného rozvoja (spravodajca: Jonathan Peel, Zamestnávatelia, UK; pomocný spravodajca: Christophe Quarez, Pracovníci, FR).

Vyzýva občianskej spoločnosti na posilnenie sociálno-ekonomických práv v Stredomorí

Viac ako 100 zástupcov občianskej spoločnosti z členských krajín Únie pre Stredozemie sa 13. a 14. decembra zišlo v Madride, aby diskutovali o výzvach, na ktoré treba v regióne reagovať. Samit hospodárskych a sociálnych rád Stredozemia a podobných inštitúcií v roku 2017 sa zameral na hospodárske, sociálne a kultúrne práva, sociálnu ochranu a novú generáciu ženských práv v oblasti Stredomoria.

Bulharské predsedníctvo Rady EÚ: výzva a príležitosť

Image

Bulharské predsedníctvo Rady EÚ: výzva a príležitosť

Diľana Slavova, predsedníčka sekcie REX

Bulharsko prvý raz preberá predsedníctvo Rady EÚ v období, keď sa EÚ nachádza v zložitej situácii. Táto úloha bude dôležitým testom jeho politickej, administratívnej a diplomatickej spôsobilosti. K svojmu prvému predsedníctvu pristupuje Bulharsko veľmi zodpovedne a uvedomuje si, že jeho rozhodnutia budú mať pre budúcnosť Európy zásadný význam. Bude sa snažiť nájsť správnu rovnováhu a podporovať široký konsenzus o prioritných témach. K svojmu predsedníctvu pristupuje Bulharsko realisticky a pragmaticky. Jeho cieľom je vypracovať akčný plán v spolupráci s každou krajinou, ktorá stanoví konkrétne kroky, no nebude mať nerealistické očakávania.

V EHSV bola spustená Platforma EÚ pre zmenu

Predseda EHSV Georges Dassis a európska komisárka pre dopravu Violeta Bulc na dôležitej konferencii, ktorá sa konala 27. novembra v EHSV v Bruseli, oficiálne spustili Platformu EÚ pre zmenu. Cieľom platformy je zvýšiť zamestnanosť žien a zaručiť rovnosť príležitostí v odvetví dopravy.

EHSV hostiteľom platformy pre začleňovanie Rómov

EHSV bol 27. a 28. novembra 2017 hostiteľom 11. stretnutia Európskej platformy pre začleňovanie Rómov. Podujatie usporiadala Európska komisia a bolo zamerané na prechod mladých Rómov zo škôl do zamestnania.

Akú úlohu bude kultúra zohrávať v budúcnosti Európy? Európski stredoškoláci vyjadria v Bruseli svoj názor

Študenti z 33 európskych škôl z celej Európy prídu v marci 2018 do Bruselu, aby európskym inštitúciám predstavili svoj pohľad na úlohu kultúry v budúcnosti Európy. Študenti budú spoločne premýšľať, diskutovať a hlasovať o troch návrhoch, ktoré európske inštitúcie zohľadnia pri tvorbe politiky.

Úloha občianskej spoločnosti EÚ v globalizovanom svete komunikácie pod drobnohľadom na seminári EHSV

Témou 11. seminára občianskej spoločnosti o médiách, ktorý sa konal 24. a 25. novembra v Madride, bola EÚ v globalizovanom svete komunikácie.

Globalizácia zasahuje do všetkých oblastí, podobne ako komunikácia. Komunikácia a komunikačné technológie sú totiž hybnou silou globalizácie. Internacionalizácia médií, celosvetový mediálny trh, ktorému dominuje len pár veľkých sieťových centier TNC (technológie, počítače a telekomunikácie), používanie algoritmov a sociálnych médií znamenali pre náš svet revolúciu.

Podľa priorít EHSV na rok 2018 majú v budúcnosti Európy ústredné miesto jej občania

Predsedníctvo EHSV – hlavný politický orgán výboru sa 13. a 14. novembra 2017 zišlo v bulharskej Sofii, kde stanovilo politické priority EHSV na rok 2018. Z nich sa bude vychádzať pri stanoviskách z vlastnej iniciatívy, ktoré EHSV prijme v roku 2018. Tie sa vypracovávajú popri stanoviskách pripravovaných na základe konkrétnych žiadostí od zákonodarných orgánov EÚ.