„The Grassroots View“ (Perspektíva miestnej úrovne) – 2. diel: Je európska iniciatíva občanov nástrojom demokracie?

Pri príležitosti osláv 10. výročia Lisabonskej zmluvy diskutujeme o otázke: Je európska iniciatíva občanov úspechom demokracie? Našimi hosťami budú: Pablo Sanchez, jeden z hlavných propagátorov úspešnej európskej iniciatívy občanov Right2Water; člen EHSV Antonio Longo, ktorý vysvetľuje, čo EHSV v priebehu rokov urobil s cieľom prispieť k väčšej jednoduchosti a transparentnosti európskej iniciatívy občanov, a prof. Alberto Alemanno, ktorý opisuje slabiny európskej iniciatívy občanov a navrhuje radikálnu reformu zapojenia občanov v EÚ. (dm)

Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Ide o zlyhanie na plnej čiare. Na 25. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP25) sa preukázalo len neveľké odhodlanie riešiť otázku zmierňovania klimatickej krízy, adaptácie na ňu a financovania opatrení na boj proti nej, čím sa premárnila veľká príležitosť na dosiahnutie pokroku, pokiaľ ide o súbor pravidiel týkajúcich sa Parížskej dohody o znižovaní emisií.

Od rokovaní v Madride sa očakával jasný signál, že vlády sú ochotné zdvojnásobiť snahy o riešenie stavu klimatickej núdze. Napriek tomu, že vedci bijú na poplach a každý týždeň štrajkujú po celom svete milióny mladých ľudí, hlavní producenti skleníkových plynov blokujú pokrok v rokovaniach na pôde OSN.

Hlasy našich detí volajúce po naliehavých opatreniach v oblasti klímy neboli vypočuté. Sklamanie je značné, ale nesmieme sa vzdať: Európa musí prevziať vedenie a postaviť sa na čelo boja proti zmene klímy a za udržateľný rozvoj.

V skratke

Chorvátske predsedníctvo Rady EÚ: mnoho nových začiatkov a prísľub urobiť Európu silnejšou

Po prvý raz od pristúpenia k EÚ v roku 2013 preberá Chorvátsko 1. januára 2020 predsedníctvo Rady Európskej únie.

Na európskej scéne pritom debutuje v období, ktoré by sotva mohlo byť napínavejšie.

Nielenže sa začína nový inštitucionálny cyklus EÚ a nastupuje nová Komisia pod vedením Ursuly von der Leyen, ale táto krajina bude stáť na čele EÚ počas záverečnej fázy brexitu, pričom Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie po prvých 30 dňoch chorvátskeho predsedníctva.

„Nie zbohom, ale dovidenia“

Interview s Jane

Morrice, členkou skupiny Rozmanitá Európa zo Spojeného kráľovstva, bývalou novinárkou a členkou EHSV v rokoch 2006 – 2020

YEYS 2020 – EHSV usporiada samit mládeže o klíme

Študenti z 33 stredných škôl z celej Európy sa zídu 19. a 20. marca 2020 v Bruseli na novom ročníku hlavného podujatia EHSV pre mladých ľudí „Vaša Európa, váš názor“ (YEYS), ktoré bude mať tentoraz podobu konferencie OSN o zmene klímy (COP).

EHSV na Instagrame

Rozhodli sme sa, že mladším používateľom Instagramu priblížime EHSV v inom svetle. Prinášame Vám zaujímavosti zo zákulisia – o našich členoch, ich snoch a záľubách, ako aj o našej práci.

Sledujte @eu_civilsociety a získajte iný pohľad na EHSV #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/

Aktuality EHSV

Andrew Caruana Galizia: „Spoločne sa musíme usilovať o to, aby sme zabezpečili dodržiavanie európskych hodnôt“

Syn maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej, ktorá bola zabitá v roku 2017, keď vo svojich článkoch písala o vládnej korupcii, vystúpil na decembrovom plenárnom zasadnutí EHSV a uviedol, že európsky mechanizmus monitorovania právneho štátu by mohol pomôcť chrániť žurnalistiku pred všetkými formami nátlaku.

Luca Jahier: „Budúcnosť Afriky je budúcnosťou Európy“

EHSV usporiadal na svojom decembrovom plenárnom zasadnutí diskusiu o politike rozvojovej spolupráce a zdôraznil, že je nevyhnutné zlepšiť vzťahy medzi EÚ a africkou občianskou spoločnosťou, aby sa prešlo od pomoci k rozvoju smerujúcemu k partnerstvu.

 

Potrebujeme stratégiu EÚ pre sociálne a cenovo dostupné bývanie

EHSV vyzýva na dôraznejšie politické opatrenia EÚ v oblasti bývania a na verejnej konferencii, ktorá sa konala 4. decembra 2019 v Bruseli, požiadal EÚ, aby v tejto oblasti urýchlene prijala spoločné opatrenia. Reálnej hrozbe nadmerných nákladov na bývanie už nie sú vystavené len najviac znevýhodnené osoby, ale aj čoraz väčšia časť obyvateľstva. Politika bývania na európskej úrovni sa preto nesmie obmedzovať na pomoc zraniteľným jednotlivcom a ľuďom v núdzi, ale musí sa rozšíriť s cieľom zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre všetkých Európanov.

Výsledky konferencie COP25 znepokojujú EHSV

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa EHSV zúčastnil na COP25, výročnej konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa konala v tomto roku v Madride v Španielsku a ktorá sa ukončila 15. decembra 2019. Krajinám sa, žiaľ, nepodarilo dosiahnuť mnohé z očakávaných výsledkov vrátane dohody o pravidlách na vytvorenie globálneho systému obchodovania s emisiami oxidu uhličitého a o systéme prideľovania nových finančných prostriedkov krajinám postihnutým zmenou klímy.

Udržateľný rozvoj: EHSV navrhuje opatrenia na posilnenie príspevku súkromného sektora

Splnenie cieľov udržateľného rozvoja si vyžaduje viac než len politický záväzok. Na to, aby bolo možné riešiť súčasné spoločenské výzvy, sú potrebné väčšie investície, a to najmä zo strany súkromného sektora.

EHSV žiada Komisiu o výrazné zvýšenie cieľov novej stratégie pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal stanovisko z vlastnej iniciatívy, v ktorom vyslovil odporúčania pre program EÚ v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na budúce desaťročie. Zároveň vyzval Európsku komisiu, aby ich zohľadnila pri vypracovávaní stratégie, ktorá by mala mať dosah na život vyše sto miliónov Európanov so zdravotným postihnutím.

Digitalizácia – hlavná výzva pre MSP v Stredozemí

V informačnej správe prijatej na decembrovom plenárnom zasadnutí EHSV zdôraznil, že je potrebné podporovať digitálnu transformáciu MSP prostredníctvom opatrení prispôsobených špecifickým potrebám rôznych typov spoločností.

Sociálne hospodárstvo môže slúžiť ako hospodársky model na riešenie tak klimatickej, ako aj sociálnej krízy

Takýto bol odkaz európskym inštitúciám zo stretnutia aktérov sociálneho hospodárstva v Štrasburgu – európskom hlavnom meste sociálneho hospodárstva 2019 – počas 4. európskeho dňa podnikov sociálneho hospodárstva v rovnakom čase, ako Európsky parlament schválil nový tím Ursuly von der Leyen.

Je načase posilniť trestné právo v oblasti životného prostredia

EHSV: Smernicu o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva treba vykonávať účinnejšie v snahe zaistiť čo možno najlepšiu ochranu životného prostredia v EÚ Najzásadnejším dôvodom prijatia smernice o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva v roku 2008 bolo zabezpečiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie vo všetkých krajinách EÚ.

Spoľahlivá európska značka pre výrobky a služby má zvýšiť konkurencieschopnosť Európy

Podľa Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) sa v nadchádzajúcich rokoch otvoria pre európske výrobky a služby nové perspektívy, s ktorými však budú spojené aj určité výzvy. EHSV sa domnieva, že poskytovaním inovatívnych, vysoko špecializovaných výrobkov a služieb s uznávanými a certifikovanými hlavnými charakteristikami možno dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.

Aktuality skupín

Budúcnosť Európy: nadchádzajúce výzvy

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Budúce výzvy súvisiace s globalizáciou, digitalizáciou, zmenou klímy, brexitom a ďalšími otázkami boli témami seminára Budúcnosť Európy – nadchádzajúce výzvy, ktorý sa uskutočnil 3. decembra na Malte. Konferenciu zorganizovala skupina Zamestnávatelia v EHSV spolu s Maltskou obchodnou, podnikateľskou a priemyselnou komorou.

Napĺňanie sociálneho piliera: minimálne normy pre poistenie v nezamestnanosti

skupina Pracovníci v EHSV

V blízkej budúcnosti sa výrazne zmenia európske trhy práce, najmä v dôsledku prechodu na klimaticky neutrálne, globalizované a digitálne hospodárstvo. Európska reakcia by mohla zahŕňať minimálne normy pre vnútroštátne systémy poistenia v nezamestnanosti, ktoré by mohli byť účinným a pragmatickým nástrojom na dosiahnutie sociálnej konvergencie v EÚ. Jadrom tohto návrhu je zabezpečenie primeranej finančnej podpory spojenej s dostatočným obdobím poberania pre čo najväčší počet pracovníkov v EÚ.

Skupina Rozmanitá Európa diskutuje o pláne pre Európu do roku 2025

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa usporiadala 6. decembra 2019 tematickú diskusiu s prominentnými rečníkmi z Európskej komisie na tému Plán pre Európu do roku 2025. Keďže nová Európska komisia sa svojej funkcie ujala 1. decembra, toto podujatie poskytlo príležitosť včasne nahliadnuť do jej päťročného programu. Zástupcovia Komisie tu zároveň mali možnosť vyjadriť sa k uzneseniu EHSV o pracovnom programe Komisie na rok 2020, ktoré výbor prijal na svojom októbrovom plenárnom zasadnutí.