Systém DPH v EÚ musí nevyhnutne držať krok s vývojom na trhu

EHSV víta návrhy Komisie v súvislosti s jej akčným plánom v oblasti DPH, ktorý má byť prínosom pre konečného spotrebiteľa, požaduje však určité zmeny. Naliehavo žiada členské štáty, aby vyvinuli všetko potrebné úsilie na zavedenie navrhovaných reforiem, aby sa v rozumnom časovom rámci mohlo prejsť na definitívny systém dane z pridanej hodnoty (DPH).

Podľa názoru EHSV sa súčasný systém DPH musí zosúladiť s novými zmenami na trhu, obchodnými modelmi a technológiami, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie jednotného trhu, zjednodušili pravidlá v oblasti DPH a zamedzilo daňovým podvodom.

V snahe znížiť tzv. výpadok príjmov z DPH by členské štáty mali zriadiť vhodné fóra na výmenu osvedčených postupov z hľadiska výberu daňových príjmov a na skúmanie spôsobov, ako lepšie využívať digitálne technológie s cieľom zamedziť daňovým podvodom, zjednodušiť administratívne zaťaženie daňových orgánov a podnikov a poskytnúť im ľahší prístup k informáciám. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vytvoreniu systému účinného výberu daní v prípadoch cezhraničného obchodu.

EHSV žiada všetky inštitúcie zapojené do tohto procesu reformy, aby preskúmali, ako by sa mohol zaviesť spoločný systém DPH pre tovar a služby. Súhlasí s návrhmi Komisie v súvislosti so zníženými sadzbami DPH a odporúča, aby sa uplatňovali na niektoré druhy výrobkov alebo služieb, najmä všeobecného záujmu. „Negatívny zoznam“ výrobkov a služieb, na ktoré by sa uplatňovala štandardná sadzba DPH by nemal nevhodným spôsobom obmedzovať slobodnú voľbu členských štátov stanoviť na určité výrobky všeobecného záujmu znížené sadzby.

EHSV sa napokon domnieva, že maximálne limity uplatňované v novom systéme DPH na malé podniky sa musia stanoviť tak, aby boli zahrnuté všetky MSP. Pravidlá, ktoré sa na ne vzťahujú, by sa mali uplatňovať aj na podniky sociálneho hospodárstva.

Viac sa dozviete v našomprvom a druhom stanovisku.  (jk)