„Priame platby sa smú vyplácať výlučne aktívnym poľnohospodárom,“ tvrdí EHSV a žiada osobitnú podporu mladých poľnohospodárov.

EHSV podporuje silnú SPP s dostatočným financovaním a zvýšenie rozpočtu EÚ o 1,3 % hrubého národného dôchodku (HND) v súlade s rastom ekonomiky EÚ. Treba zabezpečiť dostatočné financovanie SPP s cieľom riešiť problémy vyplývajúce z nízkych príjmov poľnohospodárov a pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, inflácie a všetkých výpadkov spôsobených brexitom, ako aj ďalších požiadaviek v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

„Európski poľnohospodári – rodinné poľnohospodárske podniky, malé a stredné podniky, družstvá a iné tradičné poľnohospodárske systémy – musia byť schopné vyžiť zo svojich príjmov z poľnohospodárstva. Zaručovať to musia spravodlivé ceny a silné priame platby, pričom tieto by sa mali na základe objektívnych kritérií a regionálnych postupov vyplácať iba aktívnym poľnohospodárom a poľnohospodárskym podnikom, ktorí sú zapojení do poľnohospodárskej výroby. Nestačí byť len vlastníkom poľnohospodárskej pôdy,“ uviedla Jarmila Dubravská, spravodajkyňa stanoviska EHSV na tému Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva. „Pre poľnohospodárov v EÚ je veľmi dôležité, aby legislatívne návrhy obsahovali značné zjednodušenie najbyrokratickejších prvkov SPP,“ dodal John Bryan.

Subsidiarita nemôže narúšať SPP alebo jednotný trh. Mala by sa vzťahovať len na plány členských štátov realizovať ciele SPP, aby mohli pružne prijať možnosti platieb v rámci prvého a druhého piliera podľa toho, ktoré najviac vyhovujú typom, štruktúre a podmienkam poľnohospodárstva v ich krajine s ohľadom na ich prírodné podmienky a životné prostredie. Výbor nepodporuje, aby členské štáty presúvali finančné prostriedky z druhého do prvého piliera. Žiada skôr, aby sa stanovila rozumná úroveň spolufinancovania všetkými členskými štátmi v druhom pilieri.

EHSV tiež navrhuje zlepšiť podporu SPP pre mladých poľnohospodárov a generačnú výmenu. EÚ sa v konečnom dôsledku musí snažiť o koherentnejšiu stratégiu medzi SPP a obchodnou politikou. (sma)