Nové formy práce si vyžadujú transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky

Keďže v EÚ je čoraz viac flexibilných a atypických foriem zamestnania, prvoradé je teraz zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre všetkých pracovníkov boli transparentnejšie a predvídateľnejšie, čo sa dá najlepšie dosiahnuť pomocou sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania na národnej úrovni. K tomuto záveru dospel EHSV vo svojom stanovisku k návrhu smernice o transparentných pracovných podmienkach, ktorý predložila Komisia.

EHSV považuje smernicu za skutočný pokrok v úsilí zaviesť Európsky pilier sociálnych práv do praxe a prispôsobiť sa budúcemu svetu práce. Zároveň však varuje pred administratívnou záťažou, ktorá by mohla vzniknúť pre zamestnávateľov, keby sa niektoré ustanovenia smernice uplatňovali v ich súčasnej podobe, a odporúča, aby sa niektoré aspekty smernice vyjasnili a zodpovednosť za určité aspekty prenechala členským štátom.

„Smernica o transparentných pracovných podmienkach je veľkou príležitosťou začať budovať sociálnu Európu,“ uviedol spravodajca stanoviska EHSV Christian Bäumler. Dodal, že práca na vyžiadanie sa ako forma zamestnania nemôže zachovať, ak sa nestanoví príslušné referenčné obdobie a lehota na informovanie pracovníka vopred.

Pomocná spravodajkyňa Vladimíra Drbalová upozornila, že súčasné znenie návrhu obsahuje viacero nejasných ustanovení, ktoré by mohli spôsobiť právnu neistotu na trhu práce. Návrh si vyžaduje určité vylepšenia, keďže zatiaľ nespočíva na dostatočne pevných základoch.(ll)