Dohoda o pridružení medzi EÚ a Mercosurom bude možná len vtedy, ak prinesie úžitok obom stranám

 „V dohode sa nesmie obetovať žiadne odvetvie, región či krajina,“ upozorňuje Európsky hospodársky a sociálny výbor.

Európska únia je najväčšou svetovou ekonomikou a združenie Mercosur je na šiestom mieste. Podpísaním dohody o pridružení môžu obe strany získať značné výhody, tvrdí Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku Príprava dohody o pridružení medzi EÚ a Mercosurom, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí výboru 24. mája. EÚ by získala prístup na trh s takmer 300 miliónmi obyvateľov. Mercosur by mohol diverzifikovať svoje hospodárstvo a posilniť hodnotu svojho vývozu a tiež by získal prístup na trh s 500 miliónmi obyvateľov. Vzhľadom na územie, obyvateľstvo a súčasné obchodné výmeny v objeme viac ako 84 000 miliónov EUR ročne by uzatvorenie dohody o pridružení medzi EÚ a Mercosurom posilnilo úlohu obidvoch blokov na medzinárodnej scéne a vytvorilo rozsiahlu oblasť hospodárskej integrácie, ktorá by bola prínosom pre obidve strany a jej pozitívne účinky by sa rozšírili aj na zvyšok Latinskej Ameriky. EHSV však varuje, že dohoda o pridružení nesmie v žiadnom prípade vychádzať z nevhodne vyrokovaných podmienok.

EHSV vyzýva rokujúce strany, a najmä EÚ, aby zvážili vysoké politické a ekonomické náklady, ktoré by boli následkom neuzatvorenia dohody alebo uzatvorenia dohody, ktorá by nebola vyvážená pre obe strany,“ uviedol spravodajca stanoviska EHSV Josep Puxeu Rocamora. Dohoda o pridružení by mala byť všeobecnou strategickou dohodou, ktorá by mala všetkým hospodárskym a sociálnym subjektom na oboch stranách priniesť dlhodobé výhody v oblasti rozvoja, bezpečnosti, migrácie a environmentálnych výziev.

V dohode o pridružení by sa mal plne zohľadňovať sociálny, pracovný a environmentálny rozmer,“ opakovane zdôraznil pomocný spravodajca stanoviska Mário Soares. „Tento rozmer by mal zaručiť, že hospodárske vzťahy budú v súlade so sociálnymi a environmentálnymi cieľmi a s dohovormi MOP v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.“ (sg)