Životopis

This page is also available in

rEUnaissance - Trúfnime si vytvoriť udržateľnú Európu

Luca Jahier bol 18. apríla 2018 zvolený za predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) na dvaapolročné funkčné obdobie do októbra 2020. Členom výboru je od roku 2002. Vo svojej práci v EHSV sa intenzívne zameriava na sociálnu politiku a politiku súdržnosti EÚ, ako aj na medzinárodné otázky.

V septembri 2004 bol zvolený za podpredsedu sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo.

V októbri 2006 bol zvolený za podpredsedu skupiny III a na dva roky za člena predsedníctva výboru a stal sa tiež členom zmiešaných poradných výborov EÚ – Chorvátsko a EÚ – Turecko.

Od októbra 2008 do roku 2010 bol predsedom monitorovacieho výboru EÚ – AKT a predsedom stálej študijnej skupiny Prisťahovalectvo a integrácia.

V októbri 2011 bol zvolený za predsedu skupiny III a do tejto funkcie bol opätovne zvolený v januári 2013 a októbri 2015. Z tohto titulu bol zároveň aj členom predsedníctva EHSV. Počas jeho troch funkčných období vo funkcii predsedu skupiny III vypracovala táto skupina deväť štúdií a zorganizovala 42 konferencií v 17 krajinách EÚ, na ktorých sa zúčastnili tisícky ľudí, ako aj nespočetne veľa stretnutí s európskymi organizáciami občianskej spoločnosti.

Sekcia III ho jednomyseľne nominovala na funkciu predsedu EHSV.

V EHSV bol Luca Jahier spravodajcom mnohých stanovísk, okrem iného na témy: Úloha a perspektívy afrického sociálneho hospodárstva v rozvojovej spolupráci, EÚ, Afrika a Čína: Na ceste k trojstrannému dialógu a spolupráci, Článok 11 ods. 1 a ods. 2 Lisabonskej zmluvy, Sociálny rozmer európskej hospodárskej a menovej únie, Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahyLisabonská zmluva – stanovisko EP.

Ďalšie významné funkcie:

  • predseda celoštátneho výboru Kresťanských združení talianskych pracovníkov (ACLI), ktorý prostredníctvom svojej siete miestnych pobočiek, útvarov, podnikov a konkrétnych projektov podporuje zamestnanosť a aktívnu účasť na spoločenskom dianí (2008 – 2012)
  • zakladajúci člen talianskeho Fóra pre tretí sektor
  • predseda Federácie mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce (FOCSIV) (1994 – 2000)
  • aktívne sa angažuje v oblasti medzinárodnej spolupráce, predovšetkým v rámci talianskej dobrovoľníckej organizácie Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV) so sídlom v Turíne a tiež v rámci sietí a združení národných a európskych MVO (1980 – 2000)
  • novinár, politický analytik zameraný na medzinárodnú politiku
  • v oblasti združení pre sociálny pokrok a tretieho sektora, zodpovedný za rozvojové programy v Afrike a na rôznych iných miestach

Downloads

Luca Jahier - Curriculum vitae

Luca Jahier - Declaration of interests