Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială (ECO)

Secțiunea pentru uniunea economică și monetară și coeziune economică și socială (ECO) este una dintre cele șase secțiuni specializate ale CESE. Principala sarcină a secțiunii este de a elabora și a propune spre adoptare Adunării Plenare a CESE avize care reflectă punctele de vedere ale societății civile organizate în următoarele domenii de elaborare a politicilor UE:

  • În domeniul uniunii economice și monetare (UEM), Secțiunea ECO se ocupă de coordonarea politicilor economice și fiscale în cadrul semestrului european, de inițiative menite să consolideze și să finalizeze structura UEM în urma crizei economice, precum și de alte chestiuni legate de guvernanța economică, în vederea asigurării stabilității, creșterii și ocupării forței de muncă.
  • Printre competențele Secțiunii ECO se numără bugetul UE (cadrul financiar multianual), inclusiv resursele proprii, precum și chestiuni de statistică.
  • Secțiunea ECO se ocupă de aspecte legate de un sistem fiscal echitabil și eficient, inclusiv de combaterea spălării banilor
  • La acestea se adaugă și chestiuni referitoare la stabilitatea, funcționarea și integrarea piețelor financiare și de capital.
  • Secțiunea ECO acoperă și aspecte ce țin de politica de coeziune, politica regională și cea urbană, care vizează reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale în UE și urmăresc promovarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

Pe lângă elaborarea avizelor, secțiunea organizează regulat audieri publice și dezbateri tematice pe teme de actualitate în domeniile sale de competență. În plus, membrii Secțiunii ECO participă deseori la diferite evenimente la Bruxelles și în întreaga UE, menținând astfel o legătură strânsă între factorii de decizie și reprezentanții societății civile.

Doisprezece membri alcătuiesc Biroul Secțiunii ECO, care este responsabil pentru coordonarea lucrărilor secțiunii. Secțiunea a numit un grup de studiu tematic pentru a elabora avize specifice legate de guvernanța economică și bugetară (GEA).

Activitățile desfășurate de membrii Secțiunii ECO sunt sprijinite de către secretariatul Secțiunii ECO.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president