Grupul consultativ intern UE-Columbia/Peru/Ecuador

Capitolul privind comerțul și dezvoltarea durabilă din cadrul Acordului comercial dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, prevede că, pentru chestiuni legate de muncă, mediu și dezvoltare durabilă, fiecare parte consultă grupuri sau comitete consultative interne existente sau înființează unele noi, având sarcina de a exprima puncte de vedere și de a face recomandări cu privire la punerea în aplicare a acestui capitol. Aceste grupuri și comitete consultative interne sunt alcătuite din organizații independente reprezentative ale societății civile, cu o reprezentare echilibrată a părților interesate din domeniile economic, social și al mediului.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, prevede că subcomitetul interguvernamental pentru comerț și dezvoltare durabilă convoacă, o dată pe an (cu excepția cazului în care părțile convin altfel), o sesiune deschisă cu organizațiile societății civile și cu publicul larg, pentru a discuta pe tema punerii în aplicare a capitolului. Participanții reprezintă părțile interesate din domeniile economic, social și al mediului, iar părțile promovează o reprezentare echilibrată a acestor grupuri.

În plus, reprezentanții grupului consultativ intern al UE și ai mecanismelor naționale din țările andine au convenit să desfășoare reuniuni comune anuale, organizate în paralel cu sesiunea deschisă. Acestea oferă un cadru adecvat pentru discuții structurate și detaliate cu privire la o gamă extinsă de aspecte legate de punerea în aplicare a capitolului privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Ele permit, de asemenea, schimbul de informații și de bune practici, precum și elaborarea de recomandări comune care vor fi prezentate părților și altor reprezentanți ai societății civile în cadrul sesiunii deschise.