Îndemnul CESE: Politica de coeziune trebuie să facă parte integrantă din noua strategie a Uniunii Europene

Uniunea Europeană are nevoie urgent de o strategie nouă, clară și ambițioasă pentru viitor, din care trebuie să facă parte și politica de coeziune. Noile dispoziții privind politica de coeziune de după 2020 trebuie să prevadă suficiente mijloace financiare și să garanteze o mai mare eficiență și vizibilitate a politicilor, îndeamnă Comitetul Economic și Social European (CESE), într-un aviz exploratoriu privind viitorul politicii de coeziune, solicitat de Președinția română a Consiliului.

Este nevoie de o viziune strategică pentru politica de coeziune de după 2020

În opinia Comitetului, politica de coeziune trebuie să facă parte integrantă dintr-o nouă strategie europeană, ambițioasă și clară, care să fie conformă cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale acesteia, precum și cu celelalte angajamente internaționale ale UE. Noua strategie ar oferi și o viziune pentru viitorul politicii de coeziune în sine. Documentul de reflecție al Comisiei Europene privind o Europă mai durabilă până în 2030 a deschis deja discuțiile pe această temă.

CESE este ferm convins că o politică de coeziune orientată spre viitor trebuie să fie deschisă tuturor regiunilor și să ofere instrumentele necesare pentru a face față provocărilor viitoare, cum ar fi adoptarea noilor tehnologii, atingerea unui nivel ridicat de competitivitate și gestionarea tranziției către o dezvoltare durabilă, creând în același timp locuri de muncă de calitate, a afirmat raportorul CESE, dl Stefano Mallia.

Recentul aviz al Comitetului subliniază importanța elaborării unei politici de coeziune pentru perioada 2021-2027, solicitând, în același timp, ca provocările specifice actuale – sociale (marginalizarea și discriminarea minorităților și a anumitor grupuri etnice sau violența domestică), economice (accesul la finanțare și perfecționarea competențelor) și de mediu – să nu fie date uitării.

În contextul elaborării unei noi politici, coraportorul, dl Ioannis Vardakastanis, a reamintit că CESE nu a putut accepta propunerea Comisiei Europene privind reducerea bugetului. CESE consideră că politica de coeziune este unul dintre pilonii fundamentali pentru apropierea Uniunii Europene de cetățenii săi și pentru reducerea decalajelor dintre regiunile UE și a inegalităților dintre cetățeni, a susținut el. Ca atare, și în contextul apariției unor noi provocări, bugetul ar trebui să rămână cel puțin la nivelul perioadei precedente.

Avizul, adoptat în sesiunea plenară a CESE din martie, subliniază, de asemenea, că trebuie să se comunice mai eficient care este impactul politicii de coeziune. Obligațiile actuale în materie de publicitate pentru proiectele finanțate trebuie, prin urmare, actualizate în mod semnificativ, astfel încât valoarea adăugată a procesului de integrare europeană, în general, și politica de coeziune, în special, să devină mai vizibile pentru cetățeni.

Viitoarea politică de coeziune trebuie să opteze pentru o abordare diferențiată a necesităților teritoriale

Comitetul solicită o abordare a investițiilor și a răspunsurilor politice diferențiată la nivel regional. O abordare diferențiată la nivel regional va contribui la soluții care sunt mai bine adaptate la nevoile teritoriale. Ea ne va permite să sprijinim zonele cele mai izolate și mai puțin populate, precum și zonele urbane funcționale, atractive, dar care totuși se confruntă cu dificultăți, a explicat dl Stefano Mallia.

O abordare teritorială solidă ar trebui să aibă ca scop capacitarea fiecărei regiuni, dotarea ei cu instrumentele necesare pentru a-și spori în mod durabil competitivitatea, precum și continuarea sprijinului pentru cooperarea transfrontalieră.

Eforturile naționale și europene în materie de coeziune trebuie să meargă mână în mână

De asemenea, avizul CESE solicită mai multă coerență și continuitate între strategiile de reformă europene și cele naționale, de exemplu în ceea ce privește investițiile. Finanțarea UE nu trebuie să înlocuiască eforturile naționale, ci să le completeze, iar statele membre ar trebui să aibă în vedere continuarea proiectelor de succes finanțate de UE. De asemenea, pentru a încuraja reformele structurale la nivel național, CESE propune corelarea recomandărilor specifice fiecărei țări, formulate în cadrul procesului semestrului european, cu politica de coeziune.

Este loc de mai multă simplificare, afirmă CESE

În ceea ce privește propunerile Comisiei de simplificare a dispozițiilor, CESE consideră că se poate face mai mult. Procedurile trebuie adaptate la dimensiunea programelor operaționale, a explicat dl Ioannis Vardakastanis. Solicităm o abordare mai bine diferențiată pentru proiectele mici și mari. Pe lângă simplificarea accesului la fonduri, Comisia ar trebui să analizeze noi posibilități de a facilita participarea actorilor mai mici, a adăugat el.

Parteneriatul structurat cu organizațiile societății civile și cu alte părți interesate este esențial

Comisia Europeană și statele membre trebuie să asigure o participare solidă și semnificativă a organizațiilor societății civile în toate etapele elaborării și punerii în aplicare a politicii de coeziune.

În plus, Comitetul recomandă Comisiei să înființeze un forum european al societății civile pentru coeziune, pentru a structura participarea la monitorizarea punerii în aplicare a politicii de coeziune la nivelul UE. Acest forum ar putea reprezenta pe viitor cadrul pentru desfășurarea unei consultări anuale.

O abordare teritorială solidă, mai multă coerență și continuitate între strategiile europene și cele naționale, o mai mare simplificare și implicarea societății civile sunt aspecte care, în opinia Comitetului, pot contribui la creșterea eficienței politicilor.