CESE schițează o serie de măsuri suplimentare necesare pentru realizarea unei UEM stabile, prospere și reziliente

This page is also available in

Mihai Ivaşcu and Stefano Palmieri

UEM are nevoie de o viziune strategică comună, de mecanisme de guvernanță eficiente și o dimensiune socială clară

Comitetul Economic și Social European (CESE) este ferm convins că, în pofida amplelor reforme inițiale, uniunea economică și monetară (UEM) nu este încă suficient de rezistentă și stabilă pentru a face față în mod eficace viitoarelor crize economice și financiare. Prin urmare, îndeamnă factorii de decizie relevanți să ajungă la un acord politic mai amplu și mai rapid cu privire la modalitatea de abordare a obiectivului final al unei UEM veritabile și aprofundate.

În ultimul său aviz pe tema pachetului privind uniunea economică și monetară , CESE salută recentele propuneri ale Comisiei Europene, însă formulează și unele rezerve în această privință. Noii pași pe calea realizării UEM trebuie să aibă la bază o poziție comună fermă a tuturor statelor membre, iar, pentru moment, din dezbaterea politică lipsește în mod clar o viziune strategică comună, afirmă raportorul CESE, dl Mihai Ivașcu (Grupul „Activități diverse”, RO). Ar trebui să valorificăm climatul actual de redresare economică și să depunem eforturi pentru a ajunge rapid la un acord cu privire la finalizarea UEM.

Dl Stefano Palmieri (Grupul Lucrători, IT), coraportorul acestui aviz, indică o serie de alte condiții necesare pentru ca reforma să fie încununată de succes: Finalizarea UEM necesită, în primul rând, un puternic angajament politic, o guvernanță eficientă și o mai bună utilizare a resurselor financiare disponibile, pentru a gestiona atât reducerea riscurilor, cât și partajarea lor între statele membre. Trebuie dezvoltate noi instrumente financiare pentru prevenirea crizelor și contracararea măsurilor prociclice.

Comitetul consideră că reformele ulterioare necesită un echilibru corect între responsabilitate și solidaritate. CESE subliniază, de asemenea, că propunerile actuale nu includ un angajament clar în favoarea unei dimensiuni sociale, și nici dispoziții cu privire la participarea structurată a comitetelor consultative instituționale și a partenerilor sociali, a căror implicare – alături de Parlamentul European – în semestrul european ar fi necesară dacă se dorește recâștigarea încrederii și a sprijinului cetățenilor europeni.

UEM trebuie să se preocupe de nevoile cetățenilor și să aducă o reală valoare adăugată, afirmă dl Mihai Ivașcu. Solicităm cu insistență un angajament clar în favoarea Pilonului european al drepturilor sociale. Drepturilor sociale trebuie să li se acorde aceeași importanță ca și libertăților economice, pentru a transpune în realitate conceptul unei «economii sociale de piață» inclus în Tratat.

Pe lângă observațiile de ordin general pe tema pachetului privind UEM, CESE formulează și o serie de recomandări cu privire la propunerile specifice prezentate de Comisie.

În primul rând, CESE precizează că transformarea Mecanismului european de stabilitate într-un Fond Monetar European – a cărui instituire ar fi înscrisă în dreptul UE – nu ar trebui să acționeze ca o parașută de aur care să încurajeze băncile să-și asume riscuri inutile, ci ar trebui mai curând să prevină crizele bancare, să sprijine dezvoltarea și să absoarbă șocurile.

În paralel, Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare (TSCG) ar trebui integrat în dreptul Uniunii și, în același timp, ar fi necesară lansarea unei dezbateri la nivelul UE cu privire la posibilitatea excluderii din domeniul de aplicare al Pactului de stabilitate și de creștere a investițiilor strategice care aduc o valoare adăugată. În opinia CESE, investițiile publice nu ar trebui să fie percepute ca un cost, ci mai degrabă ca o sursă de venituri viitoare, capabilă să înlesnească ciclurile economice și să asigure creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

În ceea ce privește noile instrumente bugetare propuse, CESE sprijină pe deplin crearea unei funcții de stabilizare macroeconomică pentru zona euro (de ordinul a 1% din PIB), care ar trebui activată rapid în cazul unei crize. Comitetul susține, de asemenea, crearea unui instrument specific de convergență, pentru a sprijini statele membre care sunt pe cale să adopte moneda euro. Aceste instrumente ar trebui incluse în bugetul UE, pentru a se evita crearea de noi instituții.

În ceea ce privește propunerea de înființare a postului de ministru al economiei și finanțelor, Comitetul se declară în favoarea creării acestei funcții, ca un prim pas pe calea consolidării coerenței politicilor - care, în prezent, sunt fragmentate -, dar solicită să se reflecteze mai îndeaproape la sporirea responsabilității sale democratice.

În cadrul răspunsului său global la pachetul de propuneri al Comisiei privind UEM, CESE a emis, de asemenea, un aviz separat pe tema Sprijinirea reformelor structurale în statele membre. Comitetul sugerează următoarele:

  • să se elaboreze o strategie clară pentru Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), care să includă criterii de selecție, având în vedere că resursele financiare alocate acestui instrument nu sunt încă în concordanță cu cererile;
  • să se acorde prioritate reformelor sociale, economice și instituționale cu efecte de propagare asupra altor țări, și să se vizeze dezvoltarea socială și economică și convergența;
  • să se acorde o atenție specială statelor membre din afara zonei euro care sunt în curs de aderare la zona euro;
  • să se majoreze pachetul financiar al PSRS fără a penaliza bugetele altor fonduri la fel de importante;
  • să se finanțeze reforme specifice, care să fie corelate cu noul instrument de realizare a reformelor, care ar trebui să dispună de propriul mecanism specific de finanțare în cadrul financiar multianual post-2020.

În cele din urmă, CESE recomandă introducerea unei norme în temeiul căreia să nu se acorde nicio finanțare unui stat membru decât după adoptarea integrală a aplicării principiului parteneriatului, cu implicarea reală a partenerilor sociali și a societății civile organizate în luarea deciziilor privind pachetele multianuale de angajamente de reformă.

Astfel cum rezultă și din activitatea sa anterioară pe această temă, CESE pledează pentru finalizarea UEM și consideră că o UEM a cărei structură este reformată în mod corespunzător, ținând seama de recomandările sale, ar putea contracara creșterea naționalismului, a populismului și a euroscepticismului, asigura stabilitatea și prosperitatea Uniunii pe termen lung și consolida poziția Europei în lume. Dezbaterea politică privind UEM și diverșii săi piloni ar trebui să continue în cadrul viitoarelor reuniuni informale ale Consiliului Ecofin și ale Eurogrupului organizate la 27 și 28 aprilie la Sofia, cu ocazia publicării propunerii Comisiei cu privire la următorul CFM, prevăzută pentru luna mai, și cu prilejul deciziilor pe care Consiliul European le va adopta în luna iunie a acestui an.