Contribuția politicii fiscale este esențială pentru ca zona euro să își continue redresarea în 2018

CESE nu este de acord cu propunerea Comisiei privind o orientare fiscală în general neutră, propunând în schimb o orientare bugetară pozitivă în jurul valorii de 0,5% din PIB. În conformitate cu avizul său privind politica economică a zonei euro (2018), efortul bugetar ar trebui suportat în special de țările care au în prezent o marjă de manevră bugetară și un excedent al balanței de plăți.

Având în vedere că redresarea economică în zona euro rămâne «fragilă», «incompletă» și «atipică» și că au fost anunțate schimbări în politica monetară a BCE, CESE solicită ca politicile fiscale să sprijine politicile monetare. Recomandările CESE țin seama, printre altele, de nivelurile scăzute de investiții, de excedentul de cont curent extern și de declinul semnificativ de pe piața forței de muncă.

„Un stimulent fiscal care s-ar concentra asupra investițiilor publice ar conduce la sporirea cererii pe termen scurt, dar și la consolidarea potențialului de creștere pe termen lung, abordând astfel chestiunea sustenabilității datoriei publice”, a afirmat raportorul, dl Javier Doz Orrit (Grupul „Lucrători” - ES).

Investițiile publice trebuie să vizeze nu numai infrastructura, ci și nevoile sociale („investiții sociale”), iar consumul intern ar trebui promovat în principal prin intermediul creșterii salariilor.

„În ceea ce privește aplicarea normelor fiscale, se recomandă ca cheltuielile publice pentru investiții să fie excluse din calcul. Acest lucru ar contribui la o creștere mai favorabilă incluziunii și la o convergență ascendentă”, a declarat dl Doz Orrit.

CESE salută obiectivele politicii Comisiei – creștere durabilă și favorabilă incluziunii, reziliență și convergență –, dar și prioritatea acordată de aceasta reformelor structurale, considerând că ele trebuie să sporească productivitatea și să ajute la crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și la reducerea inegalităților. Comitetul solicită adoptarea unor măsuri eficiente de combatere a erodării bugetelor publice, care are consecințe foarte negative, și sprijină acțiunile ce trebuie întreprinse pentru aprofundarea UEM. (jk)