Kraje objęte procesem rozszerzenia

This page is also available in

EKES aktywnie uczestniczy w procesie rozszerzenia UE i opracował dwutorowe podejście – regionalne i dwustronne – dla swoich stosunków z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w krajach objętych procesem rozszerzenia.

Jeśli chodzi o podejście regionalne, głównym instrumentem koordynacji działań EKES-u w regionie jest Komitet Monitorujący ds. Bałkanów Zachodnich, stały organ wewnętrzny EKES-u. W ramach prac Komitetu Monitorującego co dwa lata odbywa się Forum społeczeństwa obywatelskiego Bałkanów Zachodnich.

EKES współpracuje też dwustronnie z państwami Bałkanów Zachodnich i z Turcją. Na podstawie układów o stowarzyszeniu między tymi państwami a UE, aby zaangażować organizacje społeczeństwa obywatelskiego w procesy przedakcesyjne i akcesyjne, EKES stworzył trzy wspólne organy wraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego: z Turcją, Czarnogórą i Serbią. Każdy z tych organów składa się z równej liczby członków EKES-u i przedstawicieli państwa partnerskiego oraz odbywa posiedzenia dwa razy w roku.

EKES utrzymuje regularne kontakty i organizuje wspólne działania z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z krajów objętych procesem rozszerzenia, dla których nie powołano jeszcze wspólnych organów zrzeszających przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Pracę wspólnych organów uzupełniają opinie EKES-u w sprawie procesów przedakcesyjnych i akcesyjnych poszczególnych krajów, a także na tematy będące przedmiotem zainteresowania konkretnych regionów.

Displaying 1 - 5 of 5
25/05/2022
Press Release
Reference number: 
26/2022

On 24 May in Sarajevo, the EESC's Western Balkans Follow-up Committee held its yearly external meeting - for the first time since the COVID-19 pandemic - to meet with civil society organisations (CSOs) in Bosnia and Herzegovina and discuss their role and concerns regarding the current situation. The conclusions will be conveyed to the country's political authorities and to the EU institutions.

 

31/10/2019
Press Release
Reference number: 
44/2019

EESC criticises European Council decision to deny the opening of accession negotiations with North Macedonia and Albania

The European Economic and Social Committee (EESC) is deeply disappointed about EU leaders' decision to further postpone opening accession negotiations with North Macedonia and Albania at the European Council of 17-18 October, due to the lack of unanimity between the Member States.