AKP i Afryka

This page is also available in

Od pierwszej konwencji z Lomé (1975 r.) do umowy z Kotonu (2020–2021) partnerstwa AKP–UE regulują relacje między UE a 79 członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które od niedawna tworzą Organizację Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Przez cały ten okres EKES, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim państw AKP, zabiegał o uznanie zasadniczej roli podmiotów niepaństwowych w procesie rozwoju, aż do osiągnięcia tego celu poprzez umowę z Kotonu, w której powierzono EKES-owi organizację spotkań i konsultacji z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE. Na tych posiedzeniach wysłuchuje się opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia mu zabranie głosu. Celem jest krzewienie wymiany zdań i formułowanie zaleceń dotyczących spraw i polityki istotnych dla stosunków AKP–UE i przekazywanie ich następnie przywódcom UE i AKP.

Działania EKES-u związane ze stosunkami UE–Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku są prowadzone głównie pod kierunkiem Komitetu Monitorującego AKP–UE, w skład którego wchodzą członkowie EKES-u i przedstawiciele grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP.

Komitet Monitorujący AKP–UE utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP na różnych szczeblach za pomocą następujących działań:

  • regularnych posiedzeń Komitetu Monitorującego AKP–UE;
  • regionalnych seminariów w państwach AKP, zapewniających forum dla debaty o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, za każdym razem w innym regionie;
  • posiedzeń generalnych grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE, odbywających się co trzy lata w Brukseli.

EKES utrzymuje też regularne kontakty z przedstawicielami grup interesów gospodarczych i społecznych Unii Afrykańskiej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE. EKES w szczególności odbywa doroczne posiedzenia z siecią podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka.

Od wielu lat EKES utrzymuje regularne kontakty ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP–UE, przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności na sesjach Zgromadzenia Plenarnego.

EKES blisko współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami pracodawców, pracowników, rolników, spółdzielni i konsumentów. Organizacje te mianują przedstawicieli AKP zapraszanych na posiedzenia odbywane przez EKES, w tym na posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE.

Displaying 91 - 100 of 105

Pages

21/06/2012
Document
Downloads: 

EPA - state of play

How the EU is putting the EPA into practice - factsheet

Proposed Formulation of the CARIFORUM side of the CARIFORUM-EC Consultative Committee

Report on Sustainable and Inclusive Growth - Pacific perspective by Mr Anthony

Report on Sustainable Agriculture and Green Growth: The African Perspective by Mr Chibonga

08/07/2011
Document

"PROMOTING SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DEVELOPMENT"

Downloads: 

Conclusions - 26TH MEETING OF ACP-EU ECONOMIC AND SOCIAL INTEREST GROUPS

16/12/2009
Document

"...Le CESE estime qu'une fois passée la phase de risque systémique majeur liée à la crise économique et financière internationale, il convient de ne pas négliger les retombées très lourdes que celle-ci induit pour la plupart des pays en voie de développement. Ces retombées compromettent les progrès accomplis durant les dernières décennies et viennent s'ajouter aux conséquences de la double crise énergétique et alimentaire, ce qui pourrait aggraver des situations existantes de conflit et d'instabilité politique...."

Downloads: 

Opinon on Supporting developing countries in coping with the crisis

01/10/2009
Document

"...Le Comité économique et social européen se félicite de la proposition de la Commission d'entamer un dialogue et une coopération trilatérale entre l'Union européenne, la Chine et l'Afrique. Il s'agit d'une perspective on ne peut plus nécessaire et inévitable, bien que le résultat en soit assez incertain et problématique. Il convient en particulier d'évaluer à la fois l'approche pragmatique et progressive et la pertinence des quatre secteurs spécifiques proposés: la paix et la sécurité, les infrastructures, l'utilisation des ressources naturelles et de l'environnement, l'agriculture et la sécurité alimentaire. ..."

Downloads: 

Opinion on The EU, Africa and China

16/07/2009
Document

"...L'intégration régionale ne saurait s'approfondir sans une stabilité accrue des États. La paix et la sécurité doivent être une des priorités de l'U.E. ..."

Downloads: 

Opinion on the Regional integration for development in ACP countries

Pages