AKP i Afryka

This page is also available in:

Od pierwszej konwencji z Lomé (1975 r.) do umowy z Kotonu (2020–2021) partnerstwa AKP–UE regulują relacje między UE a 79 członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które od niedawna tworzą Organizację Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

Przez cały ten okres EKES, wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim państw AKP, zabiegał o uznanie zasadniczej roli podmiotów niepaństwowych w procesie rozwoju, aż do osiągnięcia tego celu poprzez umowę z Kotonu, w której powierzono EKES-owi organizację spotkań i konsultacji z grupami interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE. Na tych posiedzeniach wysłuchuje się opinii zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i umożliwia mu zabranie głosu. Celem jest krzewienie wymiany zdań i formułowanie zaleceń dotyczących spraw i polityki istotnych dla stosunków AKP–UE i przekazywanie ich następnie przywódcom UE i AKP.

Działania EKES-u związane ze stosunkami UE–Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku są prowadzone głównie pod kierunkiem Komitetu Monitorującego AKP–UE, w skład którego wchodzą członkowie EKES-u i przedstawiciele grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP.

Komitet Monitorujący AKP–UE utrzymuje regularne kontakty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w państwach AKP na różnych szczeblach za pomocą następujących działań:

 • regularnych posiedzeń Komitetu Monitorującego AKP–UE;
 • regionalnych seminariów w państwach AKP, zapewniających forum dla debaty o sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, za każdym razem w innym regionie;
 • posiedzeń generalnych grup interesów gospodarczych i społecznych z państw AKP i UE, odbywających się co trzy lata w Brukseli.

EKES utrzymuje też regularne kontakty z przedstawicielami grup interesów gospodarczych i społecznych Unii Afrykańskiej w ramach wspólnej strategii Afryka–UE. EKES w szczególności odbywa doroczne posiedzenia z siecią podmiotów gospodarczych i społecznych UE–Afryka.

Od wielu lat EKES utrzymuje regularne kontakty ze Wspólnym Zgromadzeniem Parlamentarnym AKP–UE, przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności na sesjach Zgromadzenia Plenarnego.

EKES blisko współpracuje również z międzynarodowymi organizacjami pracodawców, pracowników, rolników, spółdzielni i konsumentów. Organizacje te mianują przedstawicieli AKP zapraszanych na posiedzenia odbywane przez EKES, w tym na posiedzenia Komitetu Monitorującego AKP–UE.

 • "PROMOTING SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DEVELOPMENT"
  Final declaration at the 26TH MEETING OF ACP-EU ECONOMIC AND SOCIAL INTEREST GROUPS
 • "...L'intégration régionale ne saurait s'approfondir sans une stabilité accrue des États. La paix et la sécurité doivent être une des priorités de l'U.E. ..."
  Regional integration for development in ACP countries - REX 266
 • "...Le CESE estime qu'une fois passée la phase de risque systémique majeur liée à la crise économique et financière internationale, il convient de ne pas négliger les retombées très lourdes que celle-ci induit pour la plupart des pays en voie de développement. Ces retombées compromettent les progrès accomplis durant les dernières décennies et viennent s'ajouter aux conséquences de la double crise énergétique et alimentaire, ce qui pourrait aggraver des situations existantes de conflit et d'instabilité politique...."
  Supporting developing countries in coping with the crisis - REX 285
 • "...Le Comité économique et social européen se félicite de la proposition de la Commission d'entamer un dialogue et une coopération trilatérale entre l'Union européenne, la Chine et l'Afrique. Il s'agit d'une perspective on ne peut plus nécessaire et inévitable, bien que le résultat en soit assez incertain et problématique. Il convient en particulier d'évaluer à la fois l'approche pragmatique et progressive et la pertinence des quatre secteurs spécifiques proposés: la paix et la sécurité, les infrastructures, l'utilisation des ressources naturelles et de l'environnement, l'agriculture et la sécurité alimentaire. ..."
  The EU, Africa and China - REX 268