Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT)

Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji (INT) zajmuje się różnorodnymi obszarami polityki związanymi z przemysłem, konkurencją, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), przedsiębiorstwami gospodarki społecznej oraz gospodarką cyfrową i społeczeństwem cyfrowym. Ponadto omawia i przyjmuje opinie na temat badań i innowacji, ochrony konsumentów, nowych tendencji gospodarczych, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym (sekcja jest zaangażowana w platformę zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym), oraz ogólnie polityki dotyczącej jednolitego rynku.

W sprawach o szczególnym znaczeniu dla jednolitego rynku sekcja wysłuchania publiczne, by zasięgnąć opinii jak najszerszego spektrum organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Od 1999 r. organizuje też corocznie jedną z najważniejszych imprez Komitetu – Europejski Dzień Konsumenta.

W ramach Sekcji działa Centrum Monitorowania Transformacji Cyfrowej i Jednolitego Rynku obserwujące rozwój sytuacji na jednolitym rynku cyfrowym, by proponować metody usuwania przeszkód lub wdrażania ulepszeń.

Downloads

INT Section priorities 2023-2025
INT Section - Contributions to EU policies
End of mandate 2020-2023 – Alain Coheur, INT Section president
Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market