Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)

Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) przygotowuje prace EKES-u w szeregu dziedzin polityki takich jak zatrudnienie i warunki pracy, kształcenie i szkolenie , prawa podstawowe i obywatelskie, zdrowie, polityka społeczna i prawa socjalne, równość płci, zagadnienia związane z niepełnosprawnością, integracja Romów, migracja i azyl, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (w tym imigracja).

Do głównych działań sekcji należą prace w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 i odbudowy po niej, praw podstawowych i praworządności, Europejskiego filaru praw socjalnych i środków towarzyszących, przyszłości pracy oraz migracji i azylu. Sekcja SOC zapewnia również sekretariat Europejskiego Forum Migracji, które EKES organizuje wspólnie z Komisją Europejską.

Bardziej specjalistyczne zadania są wykonywane w ramach jej stałych organów, które stanowią Centrum Monitorowania Rynku Pracy (CMRP), grupa ad hoc ds. praw podstawowych i praworządności (FRRL), tematyczna grupa analityczna ds. imigracji i integracji (IMI), tematyczna grupa analityczna ds. praw osób z niepełnosprawnością (DIS) oraz tematyczna grupa analityczna ds. integracji Romów (ROMA).

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023