Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO)

Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej (ECO) jest jedną z sześciu sekcji EKES-u. Jej głównym zadaniem jest sporządzanie i przedkładanie do przyjęcia przez Zgromadzenie Plenarne EKES-u opinii odzwierciedlających poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w następujących obszarach polityki UE:

  • W dziedzinie unii gospodarczej i walutowej (UGW) Sekcja ECO debatuje nad koordynacją polityki gospodarczej i budżetowej w ramach europejskiego semestru, inicjatywami na rzecz pogłębienia i uzupełnienia struktury UGW w następstwie kryzysu gospodarczego oraz innymi kwestiami dotyczącymi zarządzania gospodarczego związanymi z zapewnieniem stabilności, wzrostu i zatrudnienia.
  • W zakres kompetencji Sekcji ECO wchodzą kwestie dotyczące budżetu UE (wieloletnich ram finansowych), w tym środków własnych i zagadnień statystycznych.
  • Sekcja ECO zajmuje się kwestiami związanymi ze sprawiedliwym i skutecznym systemem podatkowym, w tym strategiami przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Dyskutuje również nad kwestiami dotyczącymi stabilności, funkcjonowania i integracji rynków finansowych i kapitałowych.
  • Do kompetencji Sekcji ECO należy też polityka spójności oraz polityka regionalna i miejska, których celem jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych w UE oraz wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Oprócz opracowywania opinii, sekcja regularnie organizuje wysłuchania publiczne i debaty tematyczne dotyczące aktualnych zagadnień w obszarach wchodzących w zakres jej kompetencji. Ponadto członkowie Sekcji ECO często biorą udział w różnych wydarzeniach w Brukseli, a także w całej UE, co sprzyja utrzymaniu bliskich kontaktów między decydentami a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Dwunastu członków Sekcji ECO tworzy prezydium, które odpowiada za koordynowanie prac sekcji. Sekcja powołała tematyczną grupę analityczną, która przygotowuje opinie na temat zarządzania gospodarczego i budżetowego strefy euro.

Działania członków Sekcji ECO wspiera sekretariat ECO.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president