Wewnętrzna grupa doradcza UE–Kolumbia/ Peru/ Ekwador

Tytuł „Handel i zrównoważony rozwój” porozumienia handlowego UE–Kolumbia i Peru przewiduje, że każda ze stron powołuje nowe wewnętrzne grupy doradcze lub komitety ds. pracy, środowiska i zrównoważonego rozwoju, bądź konsultuje się z istniejącymi, aby te wyrażały opinie i sporządzały zalecenia w sprawie wdrażania tytułu. Takie wewnętrzne grupy i komitety doradcze powinny składać się z niezależnych przedstawicielskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przy zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Porozumienie handlowe UE–Kolumbia i Peru przewiduje coroczne spotkanie międzyrządowego Podkomitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju (o ile strony nie ustalą inaczej), otwartą sesję z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli ogółu społeczeństwa, aby przedyskutować wdrażanie tytułu. Uczestnicy reprezentują zainteresowane podmioty gospodarcze, społeczne i środowiskowe, a strony czynią starania na rzecz zrównoważonej reprezentacji wszystkich tych grup.

Ponadto przedstawiciele wewnętrznej grupy doradczej UE i mechanizmów krajowych państw regionu andyjskiego zdecydowali o przeprowadzaniu dorocznych wspólnych posiedzeń przy okazji sesji otwartej. Stanowią one odpowiednie ramy dla uporządkowanych, pogłębionych dyskusji dotyczących szeregu aspektów związanych z wdrażaniem tytułu „Handel i zrównoważony rozwój”. Umożliwiają też wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz przygotowywanie wspólnych zaleceń, które następnie są przedstawiane stronom i innym przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego podczas sesji otwartej.