Wewnętrzna grupa doradcza UE–Ameryka Środkowa

Stosunki handlowe między UE a regionem Ameryki Środkowej określa układ o stowarzyszeniu podpisany w czerwcu 2012 r. Układ ten obejmuje m.in. handel, dialog polityczny i współpracę. Uczestniczące w nim państwa Ameryki Środkowej to Panama, Gwatemala, Kostaryka, Salwador, Honduras i Nikaragua.

Filar handlowy układu o stowarzyszeniu UE–Ameryka Środkowa wszedł w życie w 2013 r. i obejmuje tytuł „Handel i zrównoważony rozwój”, zobowiązania Stron w sprawach związanych z prawami pracowniczymi i ochroną środowiska mającymi znaczenie dla ich relacji handlowych oraz ogólny cel wspierania zrównoważonego rozwoju. Zobowiązania te obejmują m.in. wdrażanie podstawowych postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz wielostronnych porozumień środowiskowych, takich jak Konwencja o różnorodności biologicznej, Ramowa konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu i Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES).

Ponadto państwa UE i Ameryki Środkowej zobowiązały się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony pracy i środowiska w swoim wewnętrznym ustawodawstwie, do starań o udoskonalenie przepisów i polityki w tych obszarach oraz do nieobniżania standardów w tym zakresie w celu przyciągania handlu lub inwestycji. Wyraziły też wolę współpracy w obszarach związanych z handlem i, odpowiednio, pracą, środowiskiem i zrównoważonym rozwojem. Obejmuje to ułatwianie handlu i inwestycji w technologie i usługi środowiskowe, promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywnych energetycznie produktów, propagowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz handlu produktami objętymi programami etycznego lub sprawiedliwego handlu. Współpraca może też obejmować związane z handlem aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi, promocję zrównoważonego rybołówstwa i inne istotne obszary.

Strony zobowiązały się też do monitorowania wpływu układu.

Wewnętrzna grupa doradcza UE

Tytuł „Handel i zrównoważony rozwój” układu o stowarzyszeniu UE–Ameryka Środkowa przewiduje, że każda ze stron powołuje nową grupę doradczą ds. handlu i zrównoważonego rozwoju (w dziedzinach środowiska i pracy) lub konsultuje się z istniejącą, w celu wyrażania opinii i formułowania zaleceń dotyczących aspektów zrównoważonego rozwoju związanych z handlem, a także doradzania stronom w zakresie lepszych sposobów realizacji celów tego tytułu. W skład grupy doradczej wchodzą niezależne przedstawicielskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, przy zrównoważonej reprezentacji zainteresowanych podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizacji pracowników, pracodawców, stowarzyszeń biznesowych, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych.

Wspólne posiedzenia

Układ o stowarzyszeniu UE–Ameryka Środkowa przewiduje, że strony organizują i przeprowadzają dwuregionalne Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego, o zrównoważonej reprezentacji podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Celem forum jest zapewnienie ram dla otwartego dialogu w sprawie aspektów handlu i zrównoważonego rozwoju w stosunkach między stronami oraz dyskusji o tym, jak współpraca może pomóc w osiągnięciu celów tego tytułu. Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego spotyka się raz w roku, chyba że strony postanowią inaczej. Na każdym posiedzeniu międzyrządowa Rada ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju odbywa sesję z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić wdrażanie tytułu.

Ponadto grupy doradcze UE i Ameryki Środkowej postanowiły przeprowadzać wspólne posiedzenia przy okazji spotkań Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego. Takie wspólne posiedzenia stanowią odpowiednie ramy dla uporządkowanych, dogłębnych dyskusji dotyczących szeregu aspektów związanych z wdrażaniem tytułu „Handel i zrównoważony rozwój”. Umożliwiają też wymianę informacji i najlepszych praktyk w powiązanych obszarach oraz przygotowywanie wspólnych zaleceń, które mają być przedstawiane stronom i Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility