Tymczasowa grupa analityczna ds. wdrażania białej księgi w sprawie transportu

This page is also available in

Tymczasowa grupa analityczna (TSG) ds. wdrażania białej księgi w sprawie transportu została utworzona w kwietniu 2013 r. jako pierwszy krok w kierunku zastosowania zaleceń zawartych w opinii EKES-u w sprawie: „Biała księga w sprawie transportu: w kierunku włączenia i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego”(TEN/479).

Zadaniem  TSG jest dbanie o to, by istotne akty prawne UE powiązane z białą księgą były opracowywane przy odpowiednim udziale społeczeństwa obywatelskiego. Proponuje ona innowacyjne sposoby włączania społeczeństwa obywatelskiego w proces decyzyjny i wdrażanie polityki UE.

Dialog w sprawie polityki TEN-T oparty na uczestnictwie

TSG dąży do nawiązania dialogu między władzami, zainteresowanymi stronami i społeczeństwem obywatelskim w sprawie korytarzy sieci bazowej TEN-T. Koncepcję zainicjowano na konferencji w Malmö pt. „Kształtowanie przyszłości korytarzy sieci bazowej” oraz potwierdzono na konferencji w Mediolanie pt. „Ulepszony dialog na rzecz inteligentnego i zrównoważonego transportu”.

Platformę internetową „Porozmawiajmy o transporcie” uruchomiono w celu wsparcia tego dwustronnego dialogu opartego na uczestnictwie.

Zrównoważony transport

Porozumienie klimatyczne z Paryża COP 21 zobowiązuje wszystkich sygnatariuszy do szybszego ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które zależne jest w dużej mierze od transportu, drugiego co do wielkości sektora emitującego gazy cieplarniane. Mając to na uwadze,  TSG przeanalizowała „Skutki konkluzji konferencji COP 21 w dziedzinie europejskiej polityki transportowej” (TEN/582), a następnie opinię w sprawie dekarbonizacji transportu (TEN/609).

Pakiet dotyczący mobilności

 TSG przyczynia się aktywnie do sporządzania opinii i ściśle monitoruje kwestie związane z pakietem Komisji dotyczącym mobilności 2017, takie jak środki dostępu do rynku, egzekwowanie prawa socjalnego i opłaty drogowe.

Downloads

Presentation of the PSG