Tymczasowa grupa analityczna ds. europejskiej wspólnoty energetycznej

This page is also available in

Tymczasowa grupa analityczna ds. europejskiej wspólnoty energetycznej kieruje programem EKES-u dotyczącym kwestii energetycznych na dwa główne sposoby:

Wsparcie udziału społeczeństwa obywatelskiego w kwestiach dotyczących energii za pośrednictwem europejskiego dialogu na temat energii

EKES zaleca, by społeczeństwu obywatelskiemu nadano znaczącą rolę w celu zapewnienia pomyślnej transformacji energetyki. Udział obywateli w kształtowaniu i wdrażaniu polityki zwiększa współodpowiedzialność, poprawia przebieg procesu i pomaga w spełnieniu celów polityki energetycznej UE. W tym celu EKES propaguje ideę europejskiego dialogu na temat energii. Ma on umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom zrozumienie wyzwań w zakresie energii i związanych z nimi kompromisów, podejmowanie samodzielnych działań i udział w decyzjach dotyczących polityki energetycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu szerszego kontekstu dotyczącego ogólnoeuropejskich wyzwań i możliwych rozwiązań. By rozpropagować taki dialog, członkowie tymczasowej grupy analitycznej organizują wysłuchania i konferencje, w tym wydarzenia związane z rocznymi sprawozdaniami Komisji na temat stanu unii energetycznej (2015, 2016), pomagają w sporządzeniu rocznej opinii w sprawie stanu unii energetycznej (2015, 2016) i uczestniczą aktywnie w wydarzeniach organizacji zewnętrznych, takich jak Obywatelskie Forum Energetyczne, Europejskie Forum Energii Jądrowej i Forum Infrastruktury Energetycznej.

Promowanie ściślejszej koordynacji kwestii energetycznych / Promotion of closer coordination on energy issues

Państwa członkowskie UE są coraz bardziej ze sobą powiązane pod względem technicznym i politycznym i trudno im osiągnąć cele energetyczne samodzielnie w sposób racjonalny pod względem kosztów. EKES promuje zatem ściślejszą koordynację, zwłaszcza w zakresie struktury sieci i rynku. Z zadowoleniem przyjął ramy Komisji Europejskiej dotyczące unii energetycznej i nadal wykazuje zainteresowanie nimi za pośrednictwem sektorowych i przekrojowych opinii i wysłuchań publicznych.