Komitet Monitorujący ds. Euromedu

Komitet Monitorujący ds. Euromedu składa się z członków odbywających regularne posiedzenia. Oprócz monitorowania sytuacji w regionie z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego, Komitet skupia się na europejskiej polityce sąsiedztwa i jej wpływie na współpracę między UE a państwami partnerskimi.

Organizuje też coroczne szczyty eurośródziemnomorskie, w których uczestniczą rady społeczno-gospodarcze i podobne instytucje oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z UE i państw partnerskich. Komitet publikuje sprawozdania na tematy będące przedmiotem dyskusji, które następnie są przedstawiane szerokiemu gronu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w czasie tych corocznych szczytów.