Zrównoważony rozwój

We wrześniu 2015 r. światowi przywódcy przyjęli program ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” ustanawiający zestaw celów zrównoważonego rozwoju, aby położyć kres ubóstwu, chronić planetę, zapewniać ochronę praw człowieka i zagwarantować dobrobyt dla wszystkich. Przyjęcie tego programu działań stanowi historyczny zwrot w stronę nowego paradygmatu dzięki zajęciu się dysproporcjami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi w powszechny i zintegrowany sposób. Ten proces w pełni odzwierciedla europejskie wartości sprawiedliwości społecznej, demokratycznych rządów i społecznej gospodarki rynkowej oraz ochrony środowiska.

Za pomocą naszego Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego (CMRZ) opowiadamy się za Europą, która daje na całym świecie przykład, w pełni przestrzegając agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i ją wdrażając.

Wskazaliśmy kluczowe obszary polityki służące przestawieniu się na zrównoważony rozwój w UE:

  • sprawiedliwe przejście do gospodarki niskoemisyjnej, gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej;
  • przejście do społeczeństwa i gospodarki, które sprzyjają włączeniu społecznemu – godna praca i prawa człowieka;
  • przejście do zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności;
  • inwestycje w innowacje i długoterminową modernizację infrastruktury oraz zachęcanie do zrównoważonego prowadzenia działalności gospodarczej;
  • wykorzystanie handlu jako narzędzia działającego na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju.

Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego pracuje nad wszystkimi tymi przemianami w spójny i zintegrowany sposób, by zoptymalizować korzyści społeczne.