Rejestracja i selekcja

Chciałbym/chciałabym zgłosić swój udział w wydarzeniu. Jak mogę to zrobić?

Szkoły i/lub nauczyciele muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Oznacza to, że wniosek może złożyć tylko dyrektor szkoły lub nauczyciel, który chce wziąć udział w konkursie, w imieniu szkoły. Termin składania wniosków zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia "Twoja Europa, Twoje zdanie"..

Czy uczniowie mogą samodzielnie rejestrować swoją szkołę?

Uczniowie nie mogą sami zarejestrować swojej szkoły, nie mogą też zgłaszać się indywidualnie.

Ile szkół będzie mogło wziąć udział w wydarzeniu i na jakich zasadach zostaną wybrane?

Wśród szkół, które w wyznaczonym terminie zgłoszą się poprzez stronę internetową, zostanie przeprowadzone losowanie. Do udziału w wydarzeniu w Brukseli zostanie wybrana tylko jedna szkoła z każdego kraju. Odwiedzi ją także członek EKES-u. Szkoły biorące udział w imprezie otrzymają informacje indywidualnie. Muszą one zgłosić nazwisko nauczyciela towarzyszącego oraz trzech uczniów, którzy przyjadą do Brukseli, by wziąć udział w wydarzeniu.

Jaki poziom znajomości języka muszą mieć uczniowie, by wziąć udział w warsztatach?

Nie wymaga się żadnego świadectwa ani dyplomu potwierdzającego określony poziom znajomości języka. Jednak wybrani uczniowie i nauczyciel muszą być w stanie wypowiadać się w języku angielskim, umożliwi to komunikację i dyskusję podczas wydarzenia.

W jaki sposób szkoły powinny wybrać uczniów, którzy przyjadą do Brukseli?

Każda szkoła ma prawo wyznaczyć swoje własne kryteria selekcji, które muszą być jasne, sprawiedliwe i niedyskryminujące. Ze względu na równość płci uczniowie nie powinni być wszyscy tej samej płci (chyba że pochodzą z szkół jednopłciowych). Pomieszczenia EKES-u są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organizatorami wydarzenia? W jaki sposób zostanę powiadomiony/powiadomiona, jeżeli moja szkoła zostanie wybrana?

Z organizatorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: youreurope@eesc.europa.eu. Organizatorzy skontaktują się ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy zatem upewnić się, że adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym jest ważny, i regularnie sprawdzać skrzynkę.

Czy moja szkoła może zgłosić się więcej niż raz?

Jeśli dana szkoła nie zostanie wybrana w tym roku, to będzie mogła ubiegać się o udział w wydarzeniu w przyszłym roku. Natomiast jeśli dana szkoła zostanie wylosowana, to nie będzie mogła ponownie ubiegać się o udział w przyszłym roku, ale będzie mogła to zrobić później.

Profil kandydatów

W jakim przedziale wiekowym powinni być uczniowie, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje zdanie”? Czy w momencie wydarzenia mogą mieć ukończone 18 lat?

W momencie zgłoszenia uczniowie muszą być w wielu od 16 do 18 lat.

Czy w konkursie mogą wziąć udział uczniowie w ostatnim roku szkoły średniej?

Z reguły udział w wydarzeniu proponujemy uczniom w przedostatnim roku, ponieważ uczniowie klas maturalnych mogą być zajęci egzaminami. Tym niemniej, ponieważ zależy to od systemu szkolnego poszczególnych krajów, w konkretnych przypadkach rozważymy kandydatury uczniów z lat innych niż przedostatni rok szkoły średniej.

Przygotowanie się do udziału w wydarzeniu

W jaki sposób uczniowie i nauczyciele powinni przygotować się do wydarzenia?

Członek bądź członkini EKES-u odwiedzi szkoły uczestniczące, by wyjaśnić rolę EKES-u jako organu doradczego dla różnych instytucji europejskich oraz jego udział w procesie decyzyjnym. Osoba ta przedstawi także strukturę wydarzenia i oczekiwania wobec szkolnej delegacji. Koszty podróży członków EKES-u będą pokryte przez Komitet.

Ponadto w odpowiednim czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej rozesłany zostanie zbiór dokumentów, w tym dokument roboczy, który ma pomóc uczniom w przygotowaniu do dyskusji w Brukseli.

Wydarzenie

Jak długo potrwa wydarzenie?

Wydarzenie będzie trwało półtora dnia. Oczekuje się, że delegacje szkolne przyjadą najpóźniej w czwartek rano, a wyjadą najwcześniej w sobotę rano.

Kto pokryje koszty podróży i zakwaterowania?

EKES zorganizuje i opłaci zakwaterowanie w Brukseli przez dwie doby dla uczniów i ich nauczyciela. Pokryje również koszty podróży samolotem lub koleją międzynarodową z kraju pochodzenia do Brukseli (w razie potrzeby również lotów z przesiadką / dalekobieżnych pociągów przesiadkowych) oraz przejazdu między dworcem czy też lotniskiem w Brukseli a hotelem.

Podczas tego wydarzenia uczestnikom zostaną zaoferowane obiady i kolacje w siedzibie EKES-u.

Czy szkoły mogą wybrać konkretny hotel w Brukseli?

Nie, EKES skontaktuje się z wybranymi szkołami i przedstawi propozycję dotycząca szczegółów organizacyjnych podróży i zakwaterowania.

Czy szkoły mogą same kupować bilety lotnicze, a następnie otrzymać zwrot kosztów?

Nie, biuro podróży EKES-u zapewni bilety zgodnie z trasą uzgodnioną ze szkołami. W żadnym wypadku szkoły nie mogą kupować własnych biletów.

Czy EKES zapewni również przejazd na dworzec lub lotnisko w kraju pochodzenia i z dworca lub lotniska w kraju pochodzenia?

Nie, EKES nie zapewni przejazdu z lotniska / dworca w kraju pochodzenia lub na lotnisko / dworzec w kraju pochodzenia. Ponadto nie pokryje i nie zwróci kosztów takich przejazdów. Komitet pokryje wyłącznie koszty międzynarodowych połączeń z Brukseli i do Brukseli (w tym, w razie potrzeby, pociągów przesiadkowych i lotów z przesiadką).

Czy EKES pokryje koszty nowego biletu i dodatkowych kosztów noclegu w hotelu, jeżeli spóźnię się na pociąg / samolot?

Jeżeli spóźnisz się na pociąg lub samolot z jakiejkolwiek przyczyny innej niż siła wyższa, EKES nie zwróci kosztów i nie zapewni żadnej rekompensaty, ani nie pokryje kosztów zakupu nowych biletów, alternatywnego planu podróży, dodatkowego zakwaterowania czy też kosztów utrzymania. Proszę pamiętać, by z dużym wyprzedzeniem przed zaplanowanym czasem odjazdu bądź odlotu przyjechać na dworzec kolejowy lub lotniczy. Można również rozważyć wykupienie ubezpieczenia podróżnego.

Na czym polega rola towarzyszącego nauczyciela?

Towarzyszący nauczyciel jest osobą, która zapewnia kontakty między EKES-em a uczestnikami. Będzie dbać o to, by wszyscy uczestnicy otrzymywali niezbędne informacje i dokumenty, i odpowiadać za wszystkie prace przygotowawcze. Jeżeli nauczyciel zachoruje lub z jakiejkolwiek innej przyczyny nie będzie mógł wziąć udziału w sesji, będzie go musiał zastąpić inny nauczyciel.

Na czym polega rola towarzyszącego nauczyciela podczas pobytu w Brukseli?

Towarzyszący nauczyciele będą odgrywać kluczową rolę, ponosząc pełną odpowiedzialność za uczniów podczas podróży do i z Brukseli oraz podczas ich pobytu w Brukseli. W przypadku niektórych części programu, jeżeli ich obecność nie będzie konieczna, EKES zorganizuje dla nauczycieli osobny program (wizyty kulturalne, wizyty w innych instytucjach itp.). Istotne jest, by byli w stanie wypowiadać się w języku angielskim.

Czy szkoła może wysłać do Brukseli więcej niż jednego nauczyciela towarzyszącego?

Projekt przewiduje opiekę jednego nauczyciela nad trzema uczniami. W związku z tym EKES pokryje koszty podróży i zakwaterowania wyłącznie dla trzech uczniów oraz jednego nauczyciela z kraju uczestniczącego.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs