EKES popiera Plan działania UE na rzecz zwalczania dezinformacji

EKES poparł Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji przedstawiony przez Komisję i wysoką przedstawiciel UE. W przyjętej na sesji plenarnej w marcu opinii autorstwa Ulricha Samma i Giulii Barbucci EKES zwraca uwagę, że dezinformację można rozumieć jako możliwe do zweryfikowania nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści ekonomicznych lub zamierzonego wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które wyrządzają szkodę publiczną i stanowią zagrożenie dla demokracji.

Rozpowszechnianie dezinformacji stało się częścią wojny hybrydowej i ma wyraźny cel polityczny – stwierdził Ulrich Samm. Oprócz nieprawdziwych informacji są też inne zagrożenia dla swobód i praw podstawowych obywateli oraz praw mniejszości, w tym bardzo wybiórcze informacje, zniesławienie, sianie paniki i podżeganie do nienawiści.

Najbardziej przekonująca dezinformacja zawiera zawsze ziarenko prawdy, w związku z czym bardzo trudno jest ją skutecznie zwalczać. Potrzebne są wielorakie formy działania ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów, by zapewnić wysokiej jakości informacje i podnieść świadomość. Dlatego też popieramy inicjatywę dotyczącą skoordynowanych działań na rzecz ochrony UE, jej instytucji i obywateli przed dezinformacją, podkreśliła Giulia Barbucci. Musimy działać szybko, gdyż zbliżają się majowe wybory europejskie.

Aktywny udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego ma kluczowe znaczenie dla kompleksowej reakcji na dezinformację. EKES czynnie uczestniczy we wspieraniu wspólnych wysiłków na rzecz zwalczania dezinformacji i regularnie podejmuje działania za pośrednictwem swych opinii, a także organizując wysłuchania, wydarzenia lokalne itd. (mp)