Pracownicy zastanawiają się, jak w najlepszy sposób zwalczać dumping socjalny, czerpiąc przy tym jak największe korzyści z mobilności

Grupa Pracowników EKES-u

Grupa Pracowników EKES-u gościła prof. Roberta Pedersiniego z Uniwersytetu w Mediolanie, który przedstawił swe badanie pt. „Jaki kształt nadać Europejskiemu Urzędowi ds. Pracy, by skuteczniej zwalczać dumping socjalny i płacowy”. Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników, podkreślił istotną rolę partnerów społecznych, a zwłaszcza związków zawodowych, w zapewnianiu egzekwowania prawa pracy.

W ostatnim dziesięcioleciu liczba osób mieszkających i pracujących w państwie członkowskim UE innym niż rodzimy kraj podwoiła się i w 2017 r. wyniosła 17 mln. W ramach Europejskiego filaru praw socjalnych Komisja zapowiedziała utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA), który zacznie działać w 2019 r. Prof. Pedersini wyjaśnił, że celem Urzędu jest ograniczenie bezprawnego wykorzystywania pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu pełnych korzyści z mobilności pracowników. Będzie on odgrywać przede wszystkim rolę wspomagającą, wspierając krajowe urzędy w prowadzaniu dochodzeń transgranicznych i współpracy transgranicznej.

Carlos Trindade, członek Grupy Pracowników EKES-u i sprawozdawca opinii EKES-u w sprawie ELA, zacytował wypowiedź przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera: To absurdalne, że mamy Urząd Nadzoru Bankowego, który czuwa nad standardami bankowymi, a nie mieliśmy do tej pory wspólnego Urzędu ds. Pracy dla naszego rynku wewnętrznego. Podkreślił również wzrost ksenofobii i nacjonalizmu wskutek wieloletniego dumpingu socjalnego i nierówności oraz zaapelował o większą rolę partnerów społecznych w zarządzaniu ELA. (jh)