Polityka spójności musi być integralną częścią nowej strategii dla UE

Zgodnie z Agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, celami zrównoważonego rozwoju i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi UE potrzebuje pilnie nowej, ambitnej i jasnej strategii swej przyszłości. Polityka spójności musi być jej integralną częścią. Ta nowa strategia musi też zawierać wizję przyszłej politykę spójności. Nowe przepisy dotyczące polityki spójności po 2020 r. muszą gwarantować wystarczające środki oraz lepszą skuteczność i widoczność polityki – stwierdził EKES w opinii rozpoznawczej w sprawie przyszłości polityki spójności.

W opinii EKES-u przypomina się, że obecne wyzwania nie mogą popaść w zapomnienie, i podkreśla się znaczenie opracowania polityki spójności na lata 2021–2027. Przyszłościowa polityka spójności musi być otwarta na wszystkie regiony i musi zapewniać narzędzia niezbędne do sprostania przyszłym wyzwaniom związanym z nowymi technologiami, osiąganiem wysokiego poziomu konkurencyjności i przejściem na zrównoważony rozwój przy jednoczesnym tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy.

EKES uważa, że nie można dopuścić do cięcia budżetowego zaproponowanego przez Komisję, gdyż polityka spójności jest jednym z podstawowych filarów umożliwiających zbliżenie UE do jej obywateli oraz zmniejszenie różnic między regionami UE i nierówności między obywatelami. W związku z tym, a także wobec nowych wyzwań należy utrzymać budżet przynajmniej na poziomie z poprzedniego okresu.

W opinii podkreśla się również, że konieczne jest skuteczniejsze informowanie o wpływie polityki spójności. Trzeba więc znacznie zwiększyć obecne obowiązki dotyczące upubliczniania finansowanych projektów, tak aby wartość dodana całego procesu integracji UE, a w szczególności polityki spójności stała się bardziej widoczna dla obywateli.

Położenie nacisku na podejście terytorialne, większa spójność i ciągłość między strategiami europejskimi i krajowymi oraz większe uproszczenie i zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego mogą, zdaniem EKES-u, przyczynić się do zwiększenia skuteczności polityki. (jk)

 Na zdjęciu: widok na rynek w Lubaczowie i budynki ratuszu odnowione niedawno przy wsparciu funduszy unijnych