UE musi pracować nad wzmocnieniem międzynarodowej roli wspólnej waluty

Aby w pełni wykorzystać potencjał euro jako waluty międzynarodowej, potrzeba zdrowej polityki makroekonomicznej w UE, pogłębienia UGW oraz dokończenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych. Jednak przede wszystkim potrzebne jest wzajemne zaufanie i wspólna wizja państw członkowskich na temat przyszłości gospodarki UE. Takie są wnioski z wysłuchania w sprawie wzmacniania międzynarodowej roli euro, zorganizowanego niedawno przez EKES.

Silniejsze euro oznaczałoby niższe koszty transakcji i mniejsze ryzyko dla europejskiego przemysłu i konsumentów. Europa wzmocniłaby swoje wpływy w świecie i swoją niezależność. Zdaniem prelegentów, kolejnym argumentem za dalszym wzmacnianiem międzynarodowej roli euro jest rosnące w ostatnich latach upolitycznienie dolara amerykańskiego, dotychczas wiodącej na świecie waluty. W tym kontekście euro może pomóc w budowaniu wielobiegunowego i odporniejszego międzynarodowego systemu finansowego.

Prelegenci ogólnie z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Komisji mającą na celu wzmocnienie euro, ale krytycznie odnieśli się do jej ewentualnego zakresu. Dolar amerykański jest i pozostanie silny na rynkach ze względu na głębokość i płynność rynku. Na poziomie UE unia rynków kapitałowych będzie miała potencjał rozwijania i integracji rynku, co miałoby znaczenie dla międzynarodowej roli euro.

Wśród innych zasadniczych warunków silnego euro mówcy wskazali na pozytywną konwergencję gospodarczą, większą spójność społeczną, aktywniejszą dyplomację europejską na forach międzynarodowych, wspólną europejską wizję niektórych kwestii strategicznych oraz skuteczną reakcję europejskiego systemu finansowego na zmiany klimatyczne i przemysłowe.

Wysłuchanie wniosło cenny wkład w prace EKES-u nad jego opinią dotyczącą komunikatu Komisji Europejskiej „W kierunku silniejszej międzynarodowej roli euro”. (jk)