FAQ

W przypadku wątpliwości pierwszeństwo ma wersja angielska.

Najczęstsze pytania


1.    Rejestracja i selekcja

Chciałbym zgłosić swój udział w wydarzeniu. Jak mogę to zrobić?

Szkoły i nauczyciele muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 24 listopada 2017 r. Uczniowie nie mogą się zgłaszać samodzielnie.

Ile szkół będzie mogło wziąć udział w wydarzeniu i na jakich zasadach zostaną wybrane?

Losowanie odbędzie się w grudniu 2017 r. spośród szkół, które zgłosiły swój udział przed upływem terminu. Tylko jedna szkoła z każdego kraju zostanie wybrana do udziału w wydarzeniu w Brukseli. Ponadto na przełomie stycznia i lutego 2018 r. jeden członek EKES-u uda się do niej z wizytą. Szkoły biorące udział w imprezie otrzymają informacje indywidualnie. Muszą zgłosić nazwisko nauczyciela towarzyszącego oraz trzech uczniów, którzy przyjadą do Brukseli w dniach 15–17 marca 2018 r.

Jaki poziom znajomości języka muszą mieć uczniowie, by wziąć udział w warsztatach?

Nie wymaga się minimalnej znajomości języka. Jednak wybrani uczniowie i nauczyciel muszą być w stanie wypowiadać się w języku angielskim, tak by ułatwić komunikację i dyskusję podczas wydarzenia.

W jaki sposób szkoły powinny wybrać uczniów, którzy przyjadą do Brukseli?

Każda szkoła ma prawo wyznaczyć swoje własne kryteria selekcji, które muszą być jasne, sprawiedliwe i niedyskryminujące. Ze względu na równość płci, jeżeli to możliwe, wśród wybranych uczniów powinni znaleźć się przynajmniej jedna dziewczynka i jeden chłopak. Pomieszczenia EKES-u są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W jaki sposób mogę skontaktować się z organizatorami wydarzenia? W jaki sposób zostanę powiadomiony, jeżeli moja szkoła zostanie wybrana?

Z organizatorami można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: youreurope@eesc.europa.eu. Organizatorzy skontaktują się ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy zatem upewnić się, że adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym jest ważny, i regularnie sprawdzać skrzynkę.

Czy moja szkoła może zgłosić się więcej niż raz?

Nie, możliwe jest tylko jedno zgłoszenie. Szkoły zgłaszające się więcej niż jeden raz zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.


2.    Przygotowanie imprezy

W jaki sposób uczniowie i nauczyciele powinni przygotować się do wydarzenia?

Członek EKES-u odwiedzi uczestniczące szkoły w okresie na przełomie stycznia i lutego 2018 r. w celu wyjaśnienia sposobu funkcjonowania EKES-u i roli różnych instytucji europejskich w procesie decyzyjnym (wydatki członków EKES-u na podróż zostaną pokryte przez Komitet).

Ponadto w odpowiednim czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej rozesłany zostanie zbiór dokumentów, w tym dokument roboczy mający na celu przygotowanie uczniów do dyskusji w Brukseli.


3.    Wydarzenie

Jak długo potrwa wydarzenie?

Wydarzenie odbędzie się w dniach 15–16 marca 2018 r. Uczniowie przyjadą do Brukseli w czwartek, 15 marca, i będą mieli okazję zapoznać się tego wieczoru. Następnego dnia będą nawiązywać ze sobą kontakty i prowadzić dyskusję w grupach roboczych oraz na sesjach plenarnych. Wrócą do domu w sobotę, 17 marca 2018 r.

Kto pokryje koszty podróży i zakwaterowania?

EKES zorganizuje i opłaci zakwaterowanie w Brukseli dla uczniów i ich nauczyciela. Pokryje również koszty podróży samolotem lub koleją międzynarodową z kraju pochodzenia do Brukseli (w razie potrzeby również lotów z przesiadką / dalekobieżnych pociągów przesiadkowych) oraz przejazdu między dworcem czy też lotniskiem w Brukseli a hotelem.

Czy EKES zapewni również przejazd na dworzec lub lotnisko w kraju pochodzenia i z dworca lub lotniska w kraju pochodzenia?

Nie, EKES nie zapewni przejazdu z lotniska / dworca w kraju pochodzenia lub na lotnisko / dworzec w kraju pochodzenia. Ponadto nie pokryje i nie zwróci kosztów takich przejazdów. Pokryje wyłącznie koszty międzynarodowych przejazdów z Brukseli i do Brukseli (w tym, w razie potrzeby, pociągów przesiadkowych i lotów z przesiadką).

Czy EKES pokryje koszty nowego biletu i dodatkowych kosztów noclegu w hotelu, jeżeli spóźnię się na pociąg / samolot?

Jeżeli spóźnisz się na pociąg lub samolot z jakiejkolwiek przyczyny innej niż siła wyższa, EKES nie zwróci kosztów i nie zapewni żadnej rekompensaty, ani nie pokryje kosztów zakupu nowych biletów, alternatywnego planu podróży, dodatkowego zakwaterowania czy też kosztów utrzymania. Proszę pamiętać, by z dużym wyprzedzeniem przed zaplanowanym czasem odjazdu przyjechać na dworzec / lotnisko.

Czy szkoły mogą wybrać konkretny hotel w Brukseli?

Nie, EKES skontaktuje się z wybranymi szkołami i przedstawi propozycję podróży i zakwaterowania.

Na czym polega rola towarzyszącego nauczyciela?

Towarzyszący nauczyciel jest osobą, która zapewnia kontakty między EKES-em a uczestnikami. Będzie dbać o to, by wszyscy uczestnicy otrzymywali niezbędne informacje i dokumenty, i odpowiadać za wszystkie prace przygotowawcze. Jeżeli nauczyciel zachoruje lub z jakiejkolwiek innej przyczyny nie będzie mógł wziąć udziału w sesji, będzie go musiał zastąpić inny nauczyciel.

Na czym polega rola towarzyszącego nauczyciela podczas pobytu w Brukseli?

Towarzyszący nauczyciele będą odgrywać kluczową rolę, ponosząc pełną odpowiedzialność za uczniów podczas podróży do i z Brukseli oraz podczas ich pobytu w Brukseli. Będą obecni przez całe wydarzenie i wezmą udział we wszystkich zajęciach. Istotne jest, by mogli wypowiadać się w języku angielskim.

Czy szkoła może wysłać do Brukseli więcej niż jednego nauczyciela towarzyszącego?

Projekt przewiduje opiekę jednego nauczyciela nad trzema uczniami, w związku z czym EKES pokryje koszty podróży i zakwaterowania wyłącznie dla trzech uczniów oraz jednego nauczyciela z kraju uczestniczącego.

Jakie są zalecenia dotyczące ubioru?

Nie obowiązuje żaden specjalny strój.

Downloads

YEYS 2018 FAQ