Usługi transgraniczne pobudzają wzrost gospodarczy – wynika z badania

This page is also available in

Zgodnie z nowym badaniem zleconym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny usługi transgraniczne przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i do wzrostu gospodarczego. Przynoszą one pozytywne wyniki wszystkim krajom UE, w odniesieniu do różnych rodzajów miejsc pracy – zarówno tych wymagających dużych nakładów pracy, jak i wiedzy fachowej. Z dokumentu tego wynika, że unikanie rygorystycznych przepisów na wewnętrznym rynku usług transgranicznych jest korzystne dla gospodarki UE. Zmniejszenie udziału usług transgranicznych o 1% mogłoby obniżyć PKB w UE-28 o około 8 mld EUR.

W 2014 r. niemal 11 mln miejsc pracy w UE opierało się na eksporcie usług transgranicznych. Od 2000 r. łączna liczba pracowników wykonujących usługi transgraniczne wzrosła niemal dwukrotnie. Chociaż całkowite zatrudnienie w UE wzrosło o 5,5%, zatrudnienie uzależnione od usług transgranicznych wzrosło o 94%. Wyraźnie wskazuje to pozytywny wpływ na gospodarkę UE. Kraje o wyższym udziale usług transgranicznych odnotowały znacznie większy wzrost zatrudnienia i wzrostu PKB niż państwa, które w mniejszym stopniu uczestniczyły w tym rynku.

Z badania wynika, że transgraniczne usługi nie są ani dumpingiem socjalnym, ani zagrożeniem dla gospodarek państw członkowskich. Rozporządzenie w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących usług transgranicznych miałoby negatywny wpływ na gospodarkę i stanowiłoby zagrożenie dla integralności jednolitego rynku – stwierdził Peter Clever, wiceprzewodniczący Grupy Pracodawców.

Zgodnie z dokumentem – w przeciwieństwie do wyobrażeń opinii publicznej – 3 z 4 transgranicznych miejsc pracy znajduje się w państwach UE-15. Prawie 40% przypadków delegacji pracowników odbyło się z jednego kraju o wysokich płacach do drugiego. Wyraźnie pokazuje to, że gospodarki wszystkich państw członkowskich UE odnoszą korzyści z usług transgranicznych. W 2014 r. całkowita wartość dodana uzależniona od eksportu usług transgranicznych wyniosła 625 mld euro we wszystkich 28 państwach członkowskich.

Ponadto usługi transgraniczne nie ograniczają się do pracochłonnych i nisko płatnych miejsc pracy. Udział miejsc pracy w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na wiedzę i zależnych od usług transgranicznych wzrósł prawie o tyle, ile wynosi odsetek miejsc pracy wymagających dużych nakładów pracy.

Z badań wynika również, że kraje o średnim większym udziale liczby usług transgranicznych odnotowują niższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wyższe poziomy szczęścia i zadowolenia z życia.

Badanie zostało przygotowane przez niemiecki ośrodek analityczny IW Consult i zostało zlecone przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na wniosek Grupy Pracodawców. Dokument ten można pobrać tutaj: https://europa.eu/!yQ36mK.

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also