Ostatnie zaproszenie do zgłaszania projektów kandydujących do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019 na temat równości kobiet i mężczyzn

This page is also available in

Ostateczny termin składania wniosków: 6 września

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w całej Unii Europejskiej do zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, będącej sztandarowym wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet. W tym roku uhonorowane zostaną inicjatywy, które przeciwdziałają stereotypom związanym z płcią, promując równe szanse dla kobiet i mężczyzn oraz równe traktowanie płci we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00.

EKES, który udziela głosu związkom zawodowym, organizacjom pozarządowym i organizacjom pracodawców na szczeblu UE, ogłosił w czerwcu zaproszenie do zgłaszania kandydatur do nagrody o łącznej wartości 50 tys. EUR. Nagroda zostanie wręczona maksymalnie pięciu laureatom podczas ceremonii, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT TEGOROCZNEJ NAGRODY

W tym roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

  • zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
  • uświadamianie konsekwencji stereotypów związanych z płcią powstałych w wyniku treści medialnych;
  • wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM i ICT, oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
  • zwalczanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
  • promowanie przedsiębiorczości, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
  • sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, takimi jak samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.

O NAGRODZIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w propagowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej. W 2018 r. nagroda dotyczyła tożsamości, wartości europejskich i dziedzictwa kulturowego w Europie.

Prosimy, by zachęcili Państwo organizacje społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach do starania się o nagrodę EKES-u w 2019 r., co pozwoli docenić wartościowe projekty.

Downloads

Ostatnie zaproszenie do zgłaszania projektów kandydujących do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019 na temat równości kobiet i mężczyzn

See also