EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

This page is also available in

CSP 2019 logo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim. Zgłoszenia mogą również nadsyłać osoby indywidualne. Do udziału w konkursie można zgłaszać inicjatywy lub projekty, które już zostały zrealizowane lub które są w trakcie realizacji.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT TEGOROCZNEJ NAGRODY

EKES – który jest rzecznikiem europejskich związków zawodowych, organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców na szczeblu UE – wielokrotnie ostrzegał przed utrzymującą się segregacją płci i dyskryminacją na europejskich rynkach pracy i w europejskim społeczeństwie. 60 lat po tym, jak UE zobowiązała się w traktacie rzymskim do wyeliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, wciąż utrzymuje się ono na poziomie około 16%, przy czym w przypadku emerytur luka wynosi aż 38%.

Kobiety stanowią 51% ludności UE, lecz zaledwie 67% z nich pracuje. Stanowią one zaledwie 31% wszystkich przedsiębiorców. Ze względu na obowiązki pielęgnacyjne w domu częściej podejmują one pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracują na niepewnych warunkach i mniej zarabiają. Nadal nie są one w wystarczającym stopniu reprezentowane w politycznych i gospodarczych organach decyzyjnych takich jak zarządy spółek.

Stereotypy związane z płcią są obecne we wszystkich obszarach życia. Media często utrwalają role związane z płcią, stereotypy i normy, a nawet przedstawiają kobiety w poniżający sposób. W obliczu obserwowanego ostatnio pogorszenia sytuacji w zakresie praw kobiet w Europie oraz pesymistycznych prognoz, zgodnie z którymi osiągnięcie równego traktowania kobiet zajmie ponad sto lat, EKES wezwał niedawno do zobowiązania politycznego na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w Europie.

W tym roku EKES przyzna Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego za wybitne projekty i inicjatywy obejmujące co najmniej jedną z następujących kwestii:

  • zwalczanie stereotypów związanych z płcią, dyskryminacyjnych zachowań społecznych i uprzedzeń we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego, a także podnoszenie świadomości na ten temat;
  • uświadamianie konsekwencji stereotypów związanych z płcią powstałych w wyniku treści medialnych;
  • wsparcie udziału kobiet w zawodach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, na przykład w sektorze STEM i ICT, oraz zwalczanie segregacji płci w edukacji;
  • zwalczanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;
  • promowanie przedsiębiorczości, równości w podejmowaniu decyzji, niezależności ekonomicznej i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kobiet;
  • sprostanie szczególnym wyzwaniom stojącym przed kobietami w niekorzystnej sytuacji, takimi jak samotne matki, kobiety z niepełnosprawnością, migrantki, przedstawicielki mniejszości etnicznych lub pracownice o niskich kwalifikacjach.

Pełny opis wymogów oraz formularz wniosku można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

O NAGRODZIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego, przyznawana już po raz jedenasty, ma doceniać i wspierać inicjatywy i dokonania organizacji społeczeństwa obywatelskiego lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w propagowanie wspólnych wartości sprzyjających spójności i integracji europejskiej. W 2018 r. nagroda dotyczyła tożsamości, wartości europejskich i dziedzictwa kulturowego w Europie.

Prosimy, by zachęcili Państwo organizacje społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach do starania się o nagrodę EKES-u w 2019 r., co pozwoli docenić wartościowe projekty.

Downloads

Nr 28 / 2019 - EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

See also