#COP24: przewodniczący EKES-u Luca Jahier apeluje o nową strukturę sprawowania rządów UE w dziedzinie klimatu

This page is also available in

Podmioty niepaństwowe i podmioty szczebla niższego niż krajowy odgrywają do tej pory decydującą rolę w działaniach na rzecz klimatu, lecz często napotykają niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody. Na konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach w dniach 2–14 grudnia 2018 r. przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) Luca Jahier podkreślił, jak pilnie potrzebne jest przeciwdziałanie zmianie klimatu, i zwrócił uwagę na fakt, że Europa musi przyjąć nowy mechanizm zrównoważonego rozwoju obejmujący sprawowanie rządów z udziałem wielu stron.

Wziąwszy pod uwagę obecną sytuację – powiedział Luca Jahier – i to, jak duży jest rozziew między pilnie potrzebnymi działaniami a powolnym tempem działania rządów, które w niektórych przypadkach robią nawet krok w tył, rozumiemy, że to inne podmioty powinny przyjąć wiodącą rolę i pokazać silną determinację i olbrzymi potencjał ruchu oddolnego. Przekazując jasne przesłanie na COP24, przewodniczący EKES-u zaakcentował, jak absolutnie niezbędne są pilne działania na rzecz klimatu: Albo zainwestujemy w konkretne działania w dziedzinie klimatu, albo będziemy musieli ponieść poważne konsekwencje. Będzie za późno, by ratować naszą planetę i przyszłe pokolenia. Musimy zadbać o włączenie społeczeństwa obywatelskiego i działać szybko i bezzwłocznie!

Niezbędne jest przyjęcie nowej struktury sprawowania rządów UE w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie skoordynowanego podejścia z udziałem wielu podmiotów. Europa musi być zrównoważona. W przeciwnym razie przestanie istnieć – stwierdził Luca Jahier, dodając, że jedynie połączenie wysiłków społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, naukowców i samorządów terytorialnych może pobudzić do skutecznych działań w dziedzinie klimatu, wywołać pozytywną zmianę i tym samym przyspieszyć zarówno rozwój gospodarki niskoemisyjnej, jak i rozwój zrównoważony. Działania w dziedzinie klimatu muszą stać się nową codziennością i włączać wszystkie podmioty w proces przemiany” – zauważył następnie Luca Jahier. „Nikogo nie wolno pominąć. Nie możemy opracować rozwiązań, ignorując głos tych, którzy są najbardziej poszkodowani i narażeni.

W delegacji EKES-u na COP24 znaleźli się również wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji Isabel Caño oraz członkowie EKES-u Stefan Back, Rudy De Leeuw, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Cillian Lohan iMindaugas Maciulevičius. Omówili istotny wkład inicjatyw oddolnych i sposób finansowania działań na rzecz klimatu z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i innych organizacji z całego świata.

  • Stały udział organizacji oddolnych

Samorządy lokalne oraz sieci przedsiębiorstw i społeczeństwa obywatelskiego odgrywają główną rolę w przestawianiu się na gospodarkę niskoemisyjną odporną na zmianę klimatu, podejmując inicjatywy oddolne. Podjęły zobowiązania w szeregu różnych dziedzin w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też powinny nieustannie uczestniczyć w negocjacjach klimatycznych i wdrażaniu porozumienia paryskiego.

Wiele przeszkód utrudnia podmiotom niepaństwowym i podmiotom szczebla niższego niż krajowy wzmożenie działań na rzecz klimatu. Dlatego też EKES zaapelował o europejski dialog na temat działań podmiotów niepaństwowych w dziedzinie klimatu w celu wzmocnienia takich działań przez europejskie organizacje niepaństwowe. Dialog z udziałem wielu zainteresowanych stron, instrumenty polityczne i zestawy narzędzi politycznych, na przykład za pośrednictwem międzynarodowej koalicji na rzecz zarządzania w zakresie klimatu (ICGC) mogą pomóc w rozpowszechnieniu działań w dziedzinie klimatu na całym świecie.

  • Finansowanie zrównoważonej Europy

By zagwarantować środki finansowe konieczne do przestawienia się na gospodarkę niskoemisyjną i zrównoważoną Europę do 2050 r., musimy wesprzeć projekty, które umożliwią połączenie sił Europy w interesie pracowników, przedsiębiorstw i wszystkich Europejczyków. EKES zaproponował ostatnio pakt finansowo-klimatyczny z myślą o miejscach pracy wysokiej jakości. Celem jest przekierowanie środków, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do nowej bańki finansowej, na przeciwdziałanie zmianie klimatu i gospodarkę realną, oraz opracowanie nowej mapy drogowej i zintegrowanego planu. Zdaniem Rudy’ego De Leeuwa, autora opinii EKES-u: 40% budżetu UE należy przeznaczyć na przeciwdziałanie zmianie klimatu i jej skutkom ze środowiskowego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia.

Istotne jest nie tylko zapewnienie wsparcia finansowego, lecz również udostępnienie istniejących mechanizmów finansowania dla podmiotów niepaństwowych aktywnych w obszarze klimatu. Musimy uruchomić więcej lepszych działań w dziedzinie klimatu, zmieniając podejście do dostępu do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu – powiedział Cilian Lohan, autor opinii EKES-u, która zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej w tym tygodniu. Zauważył też, że: Niezbędne jest opracowanie i przyjęcie mechanizmów finansowych, zapewnienie dostępu do informacji i dzielenia się wiedzą na temat źródeł finansowania, dostosowanie kryteriów przydziału środków do konkretnych potrzeb podmiotów lokalnych i, wreszcie, zaproponowanie strategii finansowania mikroprojektów.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat prac prowadzonych przez EKES w zakresie zmiany klimatu można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Downloads

PR - COP 24 - Climate Change