PDF export

UE musi powstać z popiołów #korona-kryzysu (#Coronacrisis)

This page is also available in

Silne poparcie dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – posiedzenie Rady Europejskiej nie może zakończyć się fiaskiem!

W oczekiwaniu na dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim nad zdecydowaną w swej wymowie rezolucją, która ma nadać ton przyszłotygodniowemu posiedzeniu szefów państw i rządów oraz w świetle solidnego pakietu środków, który Eurogrupa zaproponowała 9 kwietnia w celu wsparcia europejskiej gospodarki, jestem przekonany, że UE ma teraz bardziej niż kiedykolwiek szansę i obowiązek powstania ze swoich popiołów jak Feniks.

Osiągnięto porozumienie w sprawie silnej unijnej siatki bezpieczeństwa o wartości ponad 500 mld EUR, stanowiącej uzupełnienie bezprecedensowych decyzji podjętych już w marcu w celu stawienia czoła największemu wyzwaniu od czasów drugiej wojny światowej, przed którym stanęła Europa oraz jej państwa członkowskie i obywatele. 

UE ustanowiła już silne zapory mające chronić europejskich pracowników, przedsiębiorstwa i rządy oraz umożliwiać stawienie czoła wielu pilnym problemom związanym z wywołaną pandemią sytuacją wyjątkową. Unia zmieniła swoje reguły gospodarcze, uruchomiła ogólną klauzulę korekcyjną w ramach paktu stabilności i wzrostu, zwiększyła elastyczność przepisów dotyczących pomocy państwa, udostępniła – za pośrednictwem EBC – największy zastrzyk płynności finansowej (już 870 mld EUR) i zainicjowała wiele innych działań w ramach istniejących budżetów UE. Ponadto Eurogrupa zaproponowała kolejny pakiet, obejmujący europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE), mający wspierać krajowe systemy ubezpieczeń od utraty pracy, a także nowy system udzielania pożyczek z EBI oraz możliwość wykorzystania ostrożnościowych linii kredytowych w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności na wyjątkowe wydatki w dziedzinie zdrowia państw członkowskich należących do strefy euro, bez dodatkowych obwarunkowań. Jednocześnie Eurogrupa umożliwiła wykorzystanie Instrumentu Średnioterminowej Pomocy Finansowej dla Bilansów Płatniczych Państw Członkowskich z myślą o wspieraniu krajów, które nie przyjęły wspólnej waluty.

W czasie krótszym od czterech tygodni UE uczyniła więcej niż w ciągu czterech lat po kryzysie z 2008 r., podejmując decyzje dotyczące działań szacowanych na ponad 3 bln EUR.

Pierwszym w kolejce priorytetem jest teraz aktywacja działań z myślą o niezwłocznym wdrożeniu oraz zapewnienie, by wsparcie docierało natychmiast do potrzebujących – sektorów zdrowia, obywateli w potrzebie, pracowników, przedsiębiorstw, MŚP i osób pracujących na własny rachunek, ponieważ przed nami wciąż długa droga.

Należy jednak powiedzieć jasno, że szefowie państw i rządów jeszcze nie podjęli historycznych i kluczowych decyzji – nie chodzi tylko o uratowanie Europy, lecz o jej odrodzenie.

Ostatnie, bardzo ostrożne dane przedstawione przez MFW wskazują na recesję w 2020 r. idącą w parze z utratą 7,5% unijnego PKB. Spadek o 7% w przypadku Niemiec, o 7,2% we Francji czy o 9,1% we Włoszech to najniższy poziom wzrostu od czasu wielkiego kryzysu w 1929 r.

Fundusz naprawczy, do którego Eurogrupa odwołuje się w swoich konkluzjach musi doprowadzić do konkretnych decyzji, a nie pozostać tylko pobożnym życzeniem. Europejczycy czekają na dalsze wymierne rezultaty i pragną jak najszybciej je odczuć.

Mam pełną świadomość, że w tej konkretnej sprawie wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kwestiach politycznych i technicznych, w tym w odniesieniu do wykorzystania ewentualnych innowacyjnych instrumentów finansowych zgodnie z Traktatami i koncepcją solidarności UE, takich jak wspólnie gwarantowane obligacje na rzecz ożywienia gospodarczego.

Ostatni kilometr przed metą jest często najtrudniejszy, ale musimy go teraz pokonać, by zapewnić bardziej odporną i zrównoważoną Europę, walczyć z nierównościami i zadbać o osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, pracowników i przedsiębiorstwa, wspierać różnorodność biologiczną i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i o obiegu zamkniętym, a także chronić jednolity rynek i nową strategię cyfrową.

Chodzi jednak przede wszystkim o przygotowanie gruntu dla pełnoprawnej europejskiej unii zdrowotnej.

UE może odpowiednio reagować tylko pod warunkiem, że dysponuje odpowiednimi środkami.

W związku z tym wzywamy Komisję do przedstawienia nowego wniosku w sprawie zwiększonych WRF. Takie zmienione WRF powinny zostać lepiej ukierunkowane na wyjście Europy z kryzysu i realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, skupiając się na pięciu głównych priorytetach – zdrowiu, pracownikach, przedsiębiorstwach, spójności i działaniach zewnętrznych.

Wieloletnie ramy finansowe powinny również obejmować wzmocniony system zasobów własnych UE, który mógłby być wykorzystywany w sposób bardziej elastyczny, w tym w celu stopniowego budowania prawdziwego mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej, z myślą o zwiększeniu odporności na przyszłe wstrząsy gospodarcze w UE, a w szczególności w strefie euro.

Proponuję, aby w ramach nowych wieloletnich ram finansowych zwiększono pierwotny wniosek o co najmniej 25%, głównie w oparciu o mechanizmy zasobów własnych.

Wzywam również do natychmiastowego uruchomienia nowego, silnego programu EFIS, który w ciągu najbliższych dwóch lat powinien wykorzystać co najmniej bilion EUR na niezbędne inwestycje w strategiczne priorytety UE.

Ponadto oczekuję, że państwa członkowskie szybko osiągną porozumienie w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, tak aby niezwłocznie rozpocząć realizację programów wydatków i by wykorzystać ten budżet UE jako gwarancję emisji obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego w liczbie, w jakiej będą one potrzebne, nie uwspólniając przy tym istniejącego długu i nastawiając się na przyszłe inwestycje w uzgodnione priorytety.

Potrzebujemy teraz tego ostatniego, kluczowego kilometra, ponieważ pandemia COVID-19 nauczyła nas ważnej lekcji – musimy chronić się nawzajem, by ochronić samych siebie.

Pragniemy, byśmy 23 kwietnia mogli powiedzieć, że UE sprostała temu wyzwaniu i zrobiła #Wszystkocokonieczne (#Whatevertakes), aby ocalić swoich obywateli, ożywić gospodarkę i pokazać światu oblicze nowej Unii, bardziej odpornej i spójnej. Będzie to nasz #rEUnesans (#rEUnaissance).

 

Press contact 

Daniela Vincenti

EESC President Spokesperson

Phone  +32 2 546 82 62

Mobile +32 470 89 22 66

email

 

 

 

 

Downloads

The EU must rise from the ashes of the #Coronacrisis