Europejskie społeczeństwo obywatelskie wzywa do politycznego zaangażowania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn

This page is also available in

Image
Brussels , 21/05/2019 commande eesc : Eastern Neighbours follow-up committee meeting Credit : Frederic Sierakowski / Isopix

Pomimo ogólnego postępu w zakresie równouprawnienia płci przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie ponad stu lat, zanim kobiety osiągną równość z mężczyznami w Europie – stwierdza EKES.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by uznały równouprawnienie płci za priorytet. Istnieją obawy, że niedawne ataki na prawa kobiet w Europie mogą poważnie zaszkodzić postępom w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn.

W obecnym dziesięcioleciu obserwujemy widoczny i zorganizowany sprzeciw wobec równouprawnienia płci i praw człowieka. W wielu dziedzinach, w tym w zakresie wynagrodzeń, emerytur i możliwości zatrudnienia, postępy na drodze do równości utknęły w martwym punkcie albo wręcz nastąpił regres – powiedziała Indre Vareikytė, sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie kwestii związanych z równouprawnieniem płci, przyjętej przeważającą większością głosów na majowej sesji plenarnej Komitetu.

Stereotypy związane z płcią są obecne we wszystkich obszarach życia. Jeżeli postawy nie ulegną zmianie, córki przyszłych pokoleń będą miały mniej praw niż dzisiejsze kobiety, ostrzegła Indrė Vareikytė.

W opinii z inicjatywy własnej przygotowanej przez Indrė Vareikytė EKES wzywa UE, by uczyniła równouprawnienie płci odrębnym celem w przyszłych ramach finansowych. Apeluje też o przyjęcie ambitnej pięcioletniej strategii, wymagającej od rządów, instytucji UE, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego podjęcia wszelkich możliwych wysiłków na rzecz wzmocnienia wszystkich aspektów równości kobiet i mężczyzn.

Aby przeciwstawić się ponurym statystykom pokazującym, że dla co trzeciej kobiety w UE dom jest najmniej bezpiecznym miejscem, EKES wezwał wszystkie państwa członkowskie, które nie ratyfikowały jeszcze konwencji stambulskiej – międzynarodowego traktatu mającego na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet – by „rozważyły swoje stanowisko”.

Wyrażając głębokie ubolewanie z powodu przyjęcia w różnych państwach Europy regresywnych przepisów i strategii politycznych mających na celu ograniczenie praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet, EKES domaga się zdecydowanych działań przeciwko takim przepisom i zaproponował utworzenie nadzwyczajnego funduszu prawnego na szczeblu UE, który pomagałby organizacjom pozarządowym poszukującym sądowych dróg przeciwdziałania takiemu ustawodawstwu.

EKES wezwał również Komisję do uwzględnienia nękania i mobbingu kobiet w definicji nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie. Według danych światowych jedna na pięć młodych kobiet doświadczyła nękania w internecie. Często celem takich zachowań są kobiety zajmujące się polityką – 85% polityczek jest nękanych w internecie, a nawet grozi się im śmiercią.

Jednym z priorytetów strategii pięcioletniej powinno być wdrożenie skutecznych środków w celu rozwiązania problemu utrzymujących się różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy, na którym europejskie kobiety nadal borykają się z segregacją i zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, co jak się szacuje, samo w sobie będzie oznaczało dla UE do 2030 r. 240 mld EUR strat PKB.

Europa powinna zająć się problemem braku elastycznej organizacji pracy oraz nieodpowiednią infrastrukturą opieki, gdyż zmusza to kobiety do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze godzin i uzyskiwania niższych dochodów. Innym problemem jest kształcenie stereotypowe z punktu widzenia płci – mężczyźni liczniej niż kobiety podejmują studia w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki oraz ICT we wszystkich państwach członkowskich. Konkretnym skutkiem tego jest, że tylko dwa z każdych dziesięciu miejsc pracy w sektorze ICT zajmują kobiety.

Taki brak upodmiotowienia ekonomicznego w połączeniu z wciąż dominującymi normami, stereotypami i postawami dotyczącymi płci nadal utrudnia równą reprezentację kobiet w politycznych i gospodarczych organach decyzyjnych.

Zdaniem EKES-u instytucje UE powinny dawać przykład i zapewniać równą reprezentację w swych własnych szeregach. Wezwał zatem Radę do dokonania przeglądu wytycznych dotyczących mianowania członków EKES-u i zalecił, by państwa członkowskie przedstawiały kandydatów i kandydatki na zasadzie parytetu płci.

Choć kobiety piastują w EKES-ie wiele wyższych stanowisk od czasu powołania nowego Prezydium w kwietniu 2018 r., to stanowią obecnie jedynie 30% członków EKES-u, a Komitet w swojej opinii zadeklarował, że będzie dążył do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich swoich działaniach.

EKES podkreślił również ważną, choć często niedocenianą rolę mediów w promowaniu równości płci, i stwierdził, że niezwykle ważne jest, by zacząć dostrzegać skutki stereotypów związanych z płcią generowanych przez treści ze środków przekazu, a także konsekwencje stereotypów płciowych zawartych w reklamach kierowanych do dzieci.

Wszystkie te wysiłki powinny być ukierunkowane na osiągnięcie do 2030 r. ONZ-etowskiego celu zrównoważonego rozwoju dotyczącego równości płci. EKES postrzega te wysiłki jako najlepszą wspólną reakcję na dyskryminujące i mizoginistyczne ruchy populistyczne, które powstały w całej Europie, ale także jako sposób na osiągnięcie sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

Według sondaży około 90% Europejczyków uważa, że równouprawnienie płci jest sprawą najwyższej wagi dla społeczeństwa demokratycznego, a także dla gospodarki i dla nich osobiście.

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet to konieczność ekonomiczna i społeczna. Nasza ciągła niezdolność do zapewnienia równości wpływa na szanse i wybory prawdziwych kobiet w ich codziennych zmaganiach. Na przykład cel wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć został postawiony 60 lat temu w traktacie rzymskim, a nadal dyskutujemy o tym, jak go osiągnąć, ostrzegła Indrė Vareikytė.

Jeśli nie zrobimy nic, różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn nadal będą hamowały trwały wzrost gospodarczy, innowacje i postęp społeczny. Naprawdę mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać 100 lat na to, by kobiety i mężczyźni w Europie stali się równi, podsumowała.

See also